Modersmålsundervisning i grundskola

I grundskola och grundsärskola kan elever få modersmålsundervisning. Det är ett eget ämne och undervisningen följer kursplanen. Undervisningen är frivillig. Grundläggande kunskaper krävs i språket. Kravet på grundläggande kunskaper gäller inte de nationella minoritetsspråken.

7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk (samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib).

En elev kan även få modersmålsutbildning om:

  • Eleven är adopterad, även om modersmålet inte talas i hemmet. Dock krävs grundläggande kunskaper i modersmålet.

Vi erbjuder undervisning i modersmål om:

  • Minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen. (Gäller inte nationella minoritetsspråk)
  • Lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Vårdnadshavaren ansöker om modersmålsundervisning för sitt barn. Det är rektor på elevens skola som fattar beslut om modersmålsundervisning.

Om modersmålsundervisningen är förlagd efter skoldagens slut så ansvarar vårdnadshavare själv för, och bekostar, elevens resor till och från undervisningen.

Om ditt barn inte längre vill ha undervisning i sitt modersmål, ska ni som vårdnadshavare kontakta rektorn på ditt barns skola.

Blankett för ansökan om modersmålsutbildning finns på kommunens hemsida/blanketter.
Klicka häröppnas i nytt fönster

Skolverket har en särskild webbplats med information om modersmål. Informationen finns på flera olika språk. Se länk under "mer information"

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-06 08.01