Skolfrånvaro i grundskolan

Närvaron i skolan är viktig. All frånvaro ska anmälas av vårdnadshavare. Det är vårdnadshavarens skyldighet att se till att eleven fullgör sin skolplikt (skollagen 7 kapitlet 20 paragrafen).

Skolplikt

Varje elev som är bosatt i Sverige har enligt skollagen skolplikt men också rätt till utbildning. Skolplikten i Sverige börjar höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ansvarar för att barnet kommer till skolan.
 

Skoldatasystem

Elevers frånvaro registreras i skoldatasystemet edWise av skolan. Här kan du som förälder även anmäla frånvaro eller få översikt över ditt barns närvaro och frånvaro.

Här kan du hitta mer information om edWise »

Vid frånvaro

Om ett barn blir sjukt är det viktigt att förälder kontaktar skolan eller klassläraren så snart som möjligt för att sjukanmäla barnet. Förälder ska anmäla frånvaro varje dag som deras barn inte kommer till skolan. Kontakta din skola, se grundskola.

En elev som avviker från lektion på grund av sjukdom, läkarbesök eller liknande ska anmäla detta till den lärare som är ansvarig för eleven. Lärare skriver in all frånvaro i skoldatasystemet edWise samma dag.

Rektor ansvarar för att vårdnadshavare får information om ogiltig frånvaro samma dag som den inträffar (Skollagen 7 kapitlet, 17 paragrafen).

Hög frånvaro

När en elevs frånvaro överstiger ett visst antal timmar (se nedan) på en termin meddelar ansvarig lärare rektor om den höga frånvaron. Det är rektorn som ansvarar för att en utredning görs kring varför en elev är frånvarande. Hur omfattande utredning som behövs är något som måste avgöras i det enskilda fallet. Utredningen syftar till att skolan skaffar sig ett tillräckligt underlag för att förstå orsaken till elevens frånvaro.

Rektor inbjuder vårdnadshavare och elev till ett så kallat skolplaneringssamtal. Vid detta möte talar man om orsaker till frånvaron och om vilka eventuella insatser som behöver göras för att eleven missat mycket undervisningstid. Klasslärare inbjuds också till detta samtal och eventuellt även personal från Elevhälsoteamet.

De elever i klass 1 —3 vars frånvaro överstiger 40 timmar (60 lektionstimmar) på en termin inbjuder rektor till skolplaneringssamtal.
Motsvarande tid är i klass 4 — 9 är 60 timmar (90 lektionstimmar).

Det är vårdnadshavarens skyldighet att se till att eleven fullgör sin skolplikt (skollagen 7 kapitlet 20 paragrafen).

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och elevens vårdnadshavare inte har gjort vad den är skyldig att göra för att så ska ske, får kommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med böter. Rektor ansvarar för att underlag skrivs till beslut om föreläggande, ärendet beslutas av barn- och utbildningsnämnden.

Hjälp och stöd från socialtjänsten

Socialtjänsten kan stötta och hjälpa familjer där ett barn har hög skolfrånvaro. Föräldrar kan behöva stöd och råd i hur de ska bemöta sitt barn som inte vill gå till skolan. Skolan kan anmäla till socialtjänsten vid fall av hög frånvaro.

Socialtjänsten samarbetar med skolan kring de här frågorna. Då kan vi gemensamt göra en planering tillsammans med familjen som är för just det specifika skolproblemet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-02 15.00