Fyrfackssystem - en ökad service för dig och miljön

Under 2019 inför vi hämtning av mer avfall direkt vid din tomtgräns med hjälp av fyrfackskärl. Det innebär en ökad service för dig där det blir ännu lättare att göra rätt. Dessutom är det bra för miljön.

Vi inför fyrfackssystem

Ditt avfall är en resurs. Det kan bland annat bli nya produkter, värme, el, och bränsle av det vi källsorterar. För att göra det lättare för dig att lämna ditt avfall till återvinning beslutade kommunfullmäktige den 29 maj 2017 att vi ska införa ett nytt insamlingssystem för avfall i kommunen. Systemet som införs kallas fyrfackssystem och innebär att du kan slänga mer av ditt avfall i det egna kärlet.

Det nya systemet innbär till exempel att vi kan börja samla in matavfall och därmed nå det nationella målet att minst 50 procent av allt matavfall ska samlas in och behandlas biologiskt. Genom att samla in matavfall får vi ut både biogödsel och biogas.

Mycket av det som i dag slängs som restavfall kan vi istället återvinna. Med fyrfackssystemet ökar vi servicen till dig eftersom förpackningar och tidningar kan slängas direkt vid fastigheten. Genom att göra det lätt att göra rätt kan vi samla in mer avfall som går till materialåtervinning istället för till förbränning.

Så här fungerar fyrfackssystemet

Du får två kärl som båda är indelade i fyra fack och en elbox för mindre elektronikavfall. I varje fack slänger du en avfallssort, det innebär att du kan sortera hela nio avfallssorter hemma på din egen tomt.

Kärlen är på 370 liter vardera och behöver tillsammans 1x2 meter utrymme.

Kärl 1

Töms varannan vecka. I kärlet slänger du:

 • Restavfall
 • Matavfall
 • Tidningar
 • Färgade glasförpackningar

Kärl 2

Töms var fjärde vecka. I kärlet slänger du:

 • Plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar

Elbox

Töms vid behov tillsammans med kärl 2. Det du kan lägga i boxen är:

 • Batterier
 • Ljuskällor
 • Mindre elektronikavfall

Så här töms de nya kärlen

Kärlen tömsett åt gången av en fyrfacksbil. Det är en sopbil som även den är indelad i fyra fack så att varje avfallssort hålls åtskild även efter att ditt kärl har blivit tömt. Bilen tömmer sedan ett fack åt gången när materialen lämnas till återvinning.

Informationsfilmer om fyrfackssystemet

Här kan du se två informationsfilmer om fyrfackssystemet och hur de töms.

Utredning av fyrfackssystem 

Forskningsföretaget Profu har gjort en klimatutvärdering av fyrfackssystemet i Svenljunga. Trots ökat transportarbete då det är två kärl som ska hämtas istället för ett, innebär ett byte till fyrfackssystemet en klimatnytta jämfört med det nuvarande systemet. Klimatpåverkan minskar med cirka 33 kg koldioxidekvivalenter per person och år.

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-17 14.18