Din boendemiljö

Miljön i och kring våra bostäder betyder mycket för vår trivsel, trygghet och hälsa. Därför är det viktigt att vi har en boendemiljö av bra kvalitet.

Bor du i ett hyreshus eller bostadsrätt och har störande grannar eller andra problem i din boendemiljö ska du vända dig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Det är fastighetsägarens skyldighet att utreda och åtgärda orsaken. Får du inte hjälp av fastighetsägaren, kan du ta kontakt med kommunens miljöhandläggare som utreder om problemet ska åtgärdas eller utredas vidare.

Inomhusmiljön

Vi vistas en stor del av dygnets timmar i våra bostäder, skolor och andra lokaler. Därför har inomhusmiljön stor betydelse för hur vi mår. Exempel på problem som kan uppstå i inomhusmiljön är för låg eller hög inomhustemperatur, störningar från vedeldning, radon, fukt och mögel samt buller från omgivningen eller från grannar.

Hälsoeffekter som kan bero på en dålig inomhusmiljö är bland annat astma, allergier, cancer (radon) och luftvägssymptom. Störs du av något i din inomhusmiljö ska du i första hand vända dig till den som orsakar störningen.

Utomhusmiljön

Utomhus kan till exempel häckar och träd, ostädade tomter, vedeldande grannar, trafikbuller och husdjur orsaka problem. Vid klagomål på till exempel industrier eller nöjeslokaler är det alltid den som driver en verksamhet som enligt lag är ansvarig för att närboende eller andra inte utsätts för onormala störningar.

För en god hälsa är det viktigt med en bra inomhusmiljö. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att se till att till exempel ventilationen fungerar, att det är tillräckligt varmt i lägenheten och att fukt- och mögelskador åtgärdas.

Upplever man problem i bostaden ska man först kontakta fastighetsägaren som får möjlighet att åtgärda problemet. Kvarstår problemet kan man kontakta kommunen som gör en bedömning om störningen kan anses vara en olägenhet för människors hälsa. Vid befogat klagomål drivs ärendet vidare.

Blankett för anmälan om olägenhet till kommunenPDF

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren, som ibland kan vara en bostadsrättsförening eller fastighetsbolag, ansvarar för att underhålla bostäder/lokaler så att en god inomhusmiljö upprätthålls och att bostäderna/lokalerna inte bidrar till olägenheter för dem som vistas och/eller bor i byggnaden. Som fastighetsägare är du skyldig att hindra eller undanröja sådana olägenheter som kan påverka människors hälsa eller miljön.

Egenkontroll

Enligt miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet som märkbart kan påverka omgivningen ha den kunskap, vidta de skyddsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra olägenhet eller skada på människors hälsa eller miljön.

Här kan du beställa eller hämta hem Naturvårdsverkets handbok - Egenkontroll en fortlöpande process - där du kan läsa mer om egenkontroll.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Råd till fastighetsägaren

  • Vid klagomål — ta de som klagar på allvar.
  • Agera så snabbt som möjligt — skadan eller problemet kan bli värre ju längre tiden går.
  • Vet du eller fastighetsskötaren inte vad som är fel — ta hjälp av en kvalificerad fackman eller skadeutredare som är van att arbeta med den typen av problem det rör sig om till exempel fuktskador.

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-05 08.31