Kungörelse - Beslut om bildande av Naturreservatet Buttorps forsar

Kommunfullmäktige har den 16 april 2018 fattat beslut om bildandet av Naturreservatet Buttorps forsar i Sexdrega i Svenljunga kommun, Västra Götalands län.

Beslutet kungöres även i Borås Tidning den 24 april 2018. Sakägare anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen är införd i ortstidningen. (Förordningen (1998) om områdesskydd enligt miljöbalken, §27)

Området förklaras som naturreservat med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken och finns utmärkt i gällande beslut med karta, Bilaga 2. Svenljunga kommun fastställer i enlighet med 3§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. bifogad skötselplan, bilaga 4, för naturreservatets långsiktiga vård, se även kartbilaga 3A och 3B.

Naturreservatet omfattar ca 1700 meter av Ätran med strandzoner. Berörda fastigheter är del av fastigheterna Buttorp 2:6, Billeberg 4:16, Sexdrega 2:10, Stålabo 1:5 och Buttorp 2:15 i Svenljunga kommun.

Skälen för reservatet är att bevara och utveckla kärnområdet i en sammanhållen, 3 mil lång värdefull åsträcka utan definitiva vandringshinder och barriärer. Skälen är också att gynna den stationära och storvuxna Ätranöringen, samt att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Vid Buttorp finns en av södra Sveriges få naturliga forsar av sin storlek. Buttorpsforsen har en naturlig kvill med trädbevuxna små öar. Naturligt strömmande och forsande vattendrag är avgörande för öringen. Antalet öringar har minskat drastiskt i antal i Ätran sedan senare halvan av 1900-talet. Karaktärsarter för naturliga vattendrag och forsande vatten som drillsnäppa, forsärla och strömstare häckar inom reservatet.

Ätran vid Buttorp omges av lövskogar med betydelse för biologisk mångfald. Inom reservatet finns flera signalarter för skyddsvärd skog och skyddade arter som groddjur och orkidéer.

De vackra miljöerna kring Buttorp vid Ätran är viktiga närrekreationsmiljöer för de närboende och ett betydande område för fisketurism.

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet har Svenljunga kommun

beslutat, med stöd av 7 kap. 5,6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket

Förordningen (1998) om områdesskydd enligt miljöbalen m.m., att föreskrifter ska gälla för naturreservatet.

Genom att bilda ett naturreservat kan unika naturmiljöer bevaras och utvecklas. De föreskrifter som gäller för allmänheten placeras på informationstavlor vid naturreservatets entré och på kommunens hemsida www.svenljunga.se. För övrigt

hålls Beslut om bildande av Naturreservatet Buttorps forsar med samtliga A-, B- och C föreskrifter, Kartbilaga 2 samt skötselplan och skötselkartor tillgängliga på kommunens hemsida.

Följande föreskrifter för allmänheten enligt miljöbalken 7 kap. 30§ gäller inom reservatet från den 21 april 2018.

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  • Framföra motordrivet fordon annat än över bron. Föreskriften gäller inte mark och sakägare vid skötsel enligt skötselplanen eller skötsel av anläggningar, eller skötsel och renoveringsarbeten av bron.
  • Utplantera främmande växt- eller djurart. Gäller ej utplantering av öring eller flodpärlmussla som har godkänts av Svenljunga kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland.
  • Göra upp eld på annan plats än anvisad.
  • Skada eller ta bort döda träd eller vindfällen.
  • Samla in mossor, lavar, insekter och gräva upp/plocka kärlväxter.
  • Skada eller göra åverkan på levande och/eller döda träd eller buskar.
  • Ställa upp husvagn eller husbil.
  • Tälta eller övernatta inom reservatet.

 

Föreskrifter enligt ovan gäller inte i följande fall:

  • När förvaltaren, eller den som förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård och skötsel och som framgår under B.
  • När kommunen eller den kommunen utser, genomför naturinventeringar eller undersökningar vilka även kan innebära insamling av arter i vetenskapssyfte.

 

Fiske, kräftfiske och jakt regleras inte i reservatsföreskrifterna.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 11.16