Skyddsvärda träd

Grova, gamla eller ihåliga träd har en mycket stor betydelse för djur och växter. Sådana träd är i många fall avgörande för många arter som idag är hotade, bland annat fåglar, fladdermöss, lavar, mossor och insekter. Antalet skyddsvärda träd minskar i landskapet och därmed också alla de arter som är knutna till dessa träd.

Åtgärdsprogrammet för  särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet förväntas ha positiva effekter för över 400 rödlistade (hotade) arter. (ur Åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd)

"Trädprojektet"

Svenljunga kommun har under några år arbetat med ett projekt om gamla och grova lövträd. Projektets åtgärder är till stor del hämtade ur "Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd". Svenljunga kommun har också deltagit i ett samverkansprojekt med 16 andra kommuner i Västra Götaland. I det projektet så har kommunen tagit fram de informationsbroschyrer som finns i högerspalten, en utbildningsdag för markägare om skötsel och vård av skyddsvärda träd har genomförts och kommunen har arbetat med interna rutiner kring träd och tagit fram en trädvårdsplan för de träd som står på kommunal mark.

Inventering

Under 2011 till 2013 har hela kommunen inventerats på stora och grova träd. Inventeringen har fokuserat på att inventera platser där man vetat eller kunnat misstänka att gamla och grova träd finns.  Detta är ofta gamla betes- och hagmarker, kyrkogårdar, torp och gårdar samt längs vägar. Många av dessa platser har inventerats tidigare, och man kan finna noteringar om att där finns grova träd. Många mycket viktiga träd står i privata trädgårdar men dessa träd har inte blivit inventerade på grund av tidsbrist och kostnad.

Vad är ett skyddsvärt träd?

Med skyddsvärt träd avses i den här inventeringen:

  • Jätteträd; träd med diameter på mer än 1 meter (omkrets 314 centimeter)
  • Gamla träd: 140-200 år beroende på trädslag
  • Hålträd: grova träd med tydliga hål i stammen
  • Träd med mer än 1 rödlistad art, eller bra signalart (hotade eller ovanliga arter)

Resultatet

Cirka 1000 träd har nu inventerats i Svenljunga kommun. 670 av dessa träd var antingen jätteträd eller hade tydliga hål i stammen. Av dessa klassades cira 300 som jätteträd medan 500 träd hade tydliga hål i stammen.

Det vanligaste trädslaget bland de skyddsvärda träden är ek och därefter ask och lönn på andra plats. Ungefär 30% av träden är hotade på något sätt. Av de hotade träden är en tredjedel hotade av igenväxning. Näst största hotet är askskottsjuka som drabbar askar mycket hårt.

Kommunens grövste ek står i Pjukabo i kommunens södra del. Trädet är 7 meter i omkrets

Kommunens grövsta ek står i Pjukabo. Den är 7 meter i omkrets.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-25 15.40