Anslagstavla

Svenljunga kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt för kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden.

Överklagan 

Då de justerade kommunala protokollen anslås (sätts upp) och 21 dagar framåt kan de beslut som fattats på sammanträdet överklagas av kommunmedlemmar. Överklagandet, som ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på, lämnas till förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten genomför en laglighetsprövning och ett överklagat beslut upphävs om,

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

För att ta del av protokollen följ länk vid anslagen. De protokoll som inte publiceras lämnas ut på begäran. 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2018-04-16PDF
Anslås: 2018-04-20
Nedtas: 2018-05-14

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-02
Anslås: 2018-05-07
Nedtas: 2018-05-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-07
Anslås: 2018-05-15
Nedtas: 2018-06-07

Kommunstyrelsen 2018-05-14PDF
Anslås: 2018-05-18
Nedtas: 2018-06-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22
Anslås: 2018-05-24
Nedtas: 2018-06-15

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-15PDF
Anslås: 2018-05-18
Nedtas: 2018-06-11

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Anslås: 2018-05-07
Nedtas: 2018-05-30

Interna myndighetsnämden

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Anslås: 2018-05-04
Nedtas: 2018-05-28

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-15PDF
Anslås: 2018-05-18
Nedtas: 2018-06-11

Samverkansnämnd arbetsmarknad

Samverkansnämnd personal

Samverkansnämnd personal 2018-03-28PDF
Anslås: 2018-04-11
Nedtas: 2018-05-08

Socialnämnden

Socialnämnden 2018-04-25PDF
Anslås: 2018-04-26
Nedtas: 2018-05-19

Socialnämndens arbetsutskott 2018-05-16
Anslås: 2018-05-16
Nedtas: 2018-06-09

Socialnämnden 2018-05-16PDF
Anslås: 2018-05-16
Nedtas: 2018-06-09

Valnämnden

Valnämnden 2018-05-03PDF
Anslås: 2018-05-08
Nedtas: 2018-05-30

Övriga anslag

Pensionärsrådet 2018-04-16PDF
Anslås 2018-04-16
Nedtas 2018-05-09

Sjuhärads Samordningsförbund 2018-03-22PDF
Anslås: 2018-04-17
Nedtas: 2018-05-08

Sjuhärads Samordningsförbund 2018-03-22PDF
Anslås: 2018-04-27
Nedtas: 2018-05-18

Funktionshinderrådet 2018-04-19PDF
Anslås 2018-04-23
Nedtas 2018-05-16

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2018-04-13PDF
Anslås 2018-04-24

Kontakt

Epost till

Tillkännagivande

Kommunfullmäktige sammanträder i Svenljungasalen, Boråsvägen 13,
måndag 28 maj 2018, kl. 18.00.

Bland annat kommer följande ärenden behandlas

  • Långsiktig skolplan för Svenljunga kommun
  • Avfallstaxa 2019
  • Vattenskyddsområde Billeberg med tillhörande föreskrifter.

Fullständig kallelse finns på www.svenljunga.selänk till annan webbplats. På webbplatsen finns även handlingar till samtliga ärenden.

Välkomna!

Bertil Hagström

Patrik Johansson

Ordförande

Kommunsekreterare

 Sidan senast uppdaterad: 2018-05-24 11.03