Anslagstavla

Svenljunga kommuns anslagstavla är till för att tillkännage justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt för tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden.

Överklagan 

Då de justerade kommunala protokollen tillkännages (sätts upp) och 21 dagar framåt kan de beslut som fattats på sammanträdet överklagas av kommunmedlemmar. Överklagandet, som ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på, lämnas till förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten genomför en laglighetsprövning och ett överklagat beslut upphävs om,

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

För att ta del av protokollen följ länk vid anslagen. De protokoll som inte publiceras lämnas ut på begäran. 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-03PDF
Anslås: 2018-09-06
Nedtas: 2018-09-28

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-18
Anslås: 2018-09-18
Nedtas: 2018-10-11

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-04PDF
Anslås: 2018-09-10
Nedtas: 2018-10-03

Interna myndighetsnämden

Interna myndighetsnämnden 2018-09-13PDF
Anslås: 2018-09-14
Nedtas: 2018-10-08

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-04PDF
Anslås: 2018-09-06
Nedtas: 2018-09-28

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-09-04
Anslås: 2018-09-06
Nedtas: 2018-09-28

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-09-18
Anslås: 2018-09-19
Nedtas: 2018-10-11

Samverkansnämnd arbetsmarknad

Samverkansnämnd personal

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-12
Anslås: 2018-09-12
Nedtas: 2018-10-05

Socialnämnden 2018-08-29PDF
Anslås: 2018-09-03
Nedtas: 2018-09-26

Valnämnden

Valnämnden 2018-08-30
Anslås: 2018-08-31
Nedtas: 2018-09-24

Kontakt

Epost till

Tillkännagivande

Preliminär rösträkning - onsdagsräkning vid de allmänna valen 2018

Valnämndens rösträkning, den så kallade onsdagsräkningen, sker 12 september
kl. 08.00 i Svenljungasalen, kommunhusetKommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder i Svenljungasalen, Boråsvägen 13, måndag 3 september 2018, kl. 18.00.

Fullmäktige kommer bland annat behandla följande ärenden:

  • Användade av VA-kollektivets överskott
  • Kommunal borgen för AB Svenljunga bostäder
  • Revidering av policy för mutor

Fullständig föredragningslistaPDF

Bertil Hagström

Alfred Gotemark

Ordförande

Kommunsekreterare

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-21 14.02