Offentlig handling

I princip har alla, svenska och utländska medborgare, rätt att läsa de handlingar som finns hos myndigheterna.

Två begränsningar för att ta del av handlingar

  • Allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar.
  • En del allmänna handlingar är hemliga.

Vad är en allmän handling?

Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som går att läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där.

Vill du ta del av en allmän handling vänder du dig till registrator vid den aktuella nämnden.
 

Vilka handlingar får hållas hemliga?

Allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga men då måste det finnas stöd för det i sekretesslagen. Syftet med sekretessen är ofta att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten.

I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är hemliga. Det innebär att kommunen med stöd av lagen avgör vilka handlingar som är hemliga.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-01 14.20