Öppna jämförelser Företagsklimat

Undersökningen visar vad företag som haft kontakt med kommunen tycker om service och myndighetsutövning.

Resultat 2015

För att få ett underlag för fortsatt förbättringsarbete har Svenljunga kommun deltagit i enkätundersökningen för första gången.

De företagare som haft kontakt med kommunen gällande brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd under 2014 har i efterhand fått möjighet att besvara några frågor kring information, tillgänglig-het, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultat

Resultatet ger endast en fingervisning, eftersom undersökningen inte omfattar så många ärenden inom varje delområde. Den visar att de största behoven av förbättring finns inom områdena kompetens och rättssäkerhet medan bemötande och tillgänglighet får bättre betyg.

Vi tar till oss av resultaten som nu bildar ett underlag till en handlingsplan med förbättringsåtgärder.

Läs mer i undersökningenPDF

Kontakt

Epost till

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-02 14.28