Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas en verksamhet som påverkar omgivningen genom utsläpp till mark, luft eller vatten. Verksamheten räknas också som miljöfarlig om den till exempel orsakar buller.

Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Miljöbalken ställer också krav på att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade och användas så att olägenhet inte uppstår för människors hälsa.

Anmälan eller tillstånd

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra anmälan eller söka tillstånd, kontakta kommunen om du är tveksam om din verksamhet kräver tillstånd eller anmälan.

  • A-objekt kräver tillstånd från miljödomstolen (till exempel större gruvor, pappersfabriker, oljeplattformar, stålverk).
  • B-objekt kräver tillstånd från länsstyrelsen (till exempel större avloppsreningsverk, större mekaniska verkstäder, större skjutbanor, större lantbruk).
  • C-objekt skall anmälas till kommunen (till exempel bensinstationer, mindre mekaniska verkstäder, mindre avloppsreningsverk, mindre skjutbanor, mindre avfallsanläggningar, mindre lantbruk).
  • U-objekt kräver varken tillstånd eller behöver anmälas men miljöbalkens regler gäller ändå (till exempel tandläkarmottagningar, mindre bilverkstäder).

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar. Det tar betydligt längre tid att få ett tillstånd och du får inte påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd.

Tillsyn

Kommunen har tillsyn över C- och U-objekt i kommunen. Det betyder att vi kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll. I tillsynen ingår också bland annat handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål. Förvaltningen har även en rådgivande funktion men kan också förelägga om åtgärder.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-26 08.12