Ventilationskontroll (OVK)

Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. Sedan början av 1990-talet finns regler om hur genomförandet går till.

En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" där spelar ventilationskontrollen en viktig roll. Målet är att år 2015 ska samtliga byggnader, där människor vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat.

Fastighetsägare är skyldiga att låta genomföra funktionskontroll av ventilationssystemen i sina byggnader. Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det fastighetsägaren som ska leva upp till lagstiftningen. Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.

ByggnaderIntervallBehörighet
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation3 årN
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation3 årK
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation3 årK
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation6 årN
En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilationendast kontroll vid nybyggnad/ nyinstallationN
Kategorin flerbostadshus, kontorsbyggnader inrymmer även samlingslokaler, teatrar, biografer, idrottshallar, terminaler, museer, utställningshallar, hotell och garage.

Besiktningsprotokoll


Vid varje besiktning ska protokoll föras och ett intyg ska anslås på väl synlig plats i byggnaden. Om kontrollanten anmärker på något ska byggnadens ägare snarast möjligt åtgärda bristen. Kontrollanten skickar även in protokollet till kommunen.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 11.53