Regler för upphandling

Som offentlig verksamhet lyder Svenljunga kommun under lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen, som bygger på EU-direktiv, föreskriver olika tillvägagångssätt vid inköp (upphandling), värdet av kontraktet och i viss mån på vad som köps.

Grundprincipen är att alla varor och tjänster ska upphandlas. Undantag kan göras om värdet för varor och tjänser understiger direktupphandlingsgränsen, om det finns synnerliga skäl eller om kriterierna för att få tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda.

Upphandlingsdokument

Vid alla upphandlingar ska kommunen sammanställa ett upphandlingsdokument.  Upphandlingsdokumentet ska innehålla:   

  • krav som kommunen har för avsikt att ställa på leverantören
  • tydliga och mätbara krav som möjliggör kalkylering och objektiv prövning av anbuden
  • tydligt angivna tilldelningskriterier

De anbud som inte är utformade i enligt med upphandlingsdokumentet får förkastas. 

Tilldelningsbeslut

När beslut om leverantör och anbud fattats ska den upphandlande enheten lämna upplysningar till varje anbudssökande eller anbudsgivare om beslutet och skälen för det. Sådana upplysningar ska lämnas genast eller så snart det är möjligt till den leverantör som begär det.  

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-17 10.48