Verksamhetsplan 2015-2017

En enig kommunstyrelse har nu lagt förslag på budget och plan för 2015-2017.

Det är en balanserad budget som innehåller en rad satsningar, men ändå visar på ett överskott som uppväger tidigare års underskott.

Grundskolan får en extra resurstilldelning för att minska storleken på klasser och höja kvaliten. Även barnomsorgen får en förstärkning, eftersom vi ser ökande behov, vilket i sig är mycket positivt.

Tidiga insatser för socialt utsatta familjer , samt extra stöd för barn och unga med särskilda behov är också områden där vi gör en särskild satsning. Vi ser att just de tidiga insatserna är de mest effektiva, när det gäller att förebygga framtida svårigheter och utanförskap.

Glädjande är att vi även lyckats skapa ett litet utrymme för utvecklingsinsatser för landsbygd och näringsliv. Pengar avsätts dels för byalagsaktiviteter, dels för utbildning etc inom näringslivsområdet. Socialnämnden tillförs en kraftig generell ramhöjning för att komma i bättre balans gentemot sin behovsutveckling och Samhällsbyggnadsnämnden får en resursförstärkning för bättre snöröjning o halkbekämpning. Dessutom fortsätter vi våra omfattande renoveringsinsatser i hela vårt fastighetsbestånd.

Budgeterade årliga överskott ligger på 10-13 mkr i vår treårsplan, vilket kommer att uppfylla det statliga kravet på balans i den kommunala ekonomin. Verksamhetsplan med budget för 2015-2017 kommer att beslutas i kommunfullmäktige 1 september.


Eva Johansson           Kommunstyrelsens ordförande

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-06 15.54