Aktuella arbeten

Här informerar vi om både akuta och planerade arbeten inom områdena vatten, avlopp och gata. Även information om andra större arbeten. 

Överföringsledning för VA mellan Hillared och Lockryd

VA-enheten på Svenljunga kommun kommer under tiden april-november 2017 anlägga en ny överföringsledning mellan Hillared och Lockryd, för att förbinda ledningsnätet i Hillared med befintlig avloppsledning mellan Lockryd och Sexdrega för att senare leda avloppsvattnet till Sexdrega.

Skälet till att överföringsledningen byggs är att Hillareds avloppsreningsverk inte klarar de ur miljösynpunkt ställda kraven på rening av avloppsvatten, då verket inte är dimensionerat för att ta emot avloppsvatten från ett så stort samhälle samt är gammalt och i behov av omfattande underhåll.

Sexdregas avloppsreningsverk är något överdimensionerat och kommer att byggas om för att kunna ta emot ytterligare avloppsvatten då det är mer kostnadseffektivt att leda avloppsvattnet till Sexdrega än att göra de åtgärder som krävs på plats i Hillared.

Under arbetets utförande kommer framkomligheten på den gamla banvallen från Hillared mot Lockryd att vara begränsad. Om du vill se vart ledningen kommer att gå, finns det en situationsplanöppnas i nytt fönster som illustrerar detta.

Nya gång- och cykelvägar

Trafikverket bygger gång- och cykelväg i Mårdaklev. Produktionen startade den 14 augusti och beräknas vara färdig byggd vintern 2017.

OBS! Uppdatering från Trafikverket 2017-11-02: ”Projektets ansökan om vattenverksamhet har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Gång- och cykelvägen kan därför inte färdigställas över Kvarnabäcken under vintern 2017. Ny färdigställandetid är idag oviss. ”

Läs mer om projektet i Mårdaklev på Trafikverkets webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sanering av Skanska-fastigheten och Ätrans strandbank

Arbeten med marksanering beräknas pågå från december 2016 till hösten 2017. När grävsanering är utförd kommer hela markområdet höjas och få en grusad yta som sluttäckning. Efter marksanering under hösten 2017 kommer en in-situ behandling ske av djupare föroreningar och därefter under våren 2018 ska sedimenten i Ätran saneras.

Läs mer om saneringen här »

Felanmälan

Vi behöver din hjälp att upptäcka vattenläckor och trasiga vägar. Kontakta kommunen med upplysning om plats och problem.

Formulär för felanmälan »

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-07 13.51