Lokalbidrag

Ändamål


Bidraget avser att stödja förening som för sin verksamhet förhyr anläggning eller lokal. Lokalbidrag tilldelas inte sådan anläggning där driftbidrag utgår.

Villkor


Bidrag utgår under förutsättning att lokalen eller anläggningen inte har på annat sätt av kommunen subventionerad hyra. Lokalen ska brukas regelmässigt av föreningen och verksamheten ska vara avsedd för åldersgruppen 7-20 år.

Bidrag utgår under förutsättning att lokalen och/eller anläggningen får utnyttjas av andra föreningar efter hänvisning från kommunen. Bidrag utgår inte till kommersiell verksamhet, till interna debiteringar, till annan sektion inom samma förening eller för lokalkostnader som avser hyra av idrottshallar.

Bidrag


50 % av lokalhyran. Bidraget är maximerat till 10 000 kronor per år.

Ansökan


Ansökan sker på särskild blankett senast 31 mars året efter det kalenderår som ansökan avser. Kopia på betald faktura bifogas ansökan.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-05 11.18