Undermeny

Framtida insamlingssystem för hushållsavfall

Den 31 maj 2017 är det tänkt att kommunfullmäktige ska besluta om insamling av hushållsavfall med fyrfackssystemet ska införas i kommunen. Blir det så kommer införandet av systemet vara aktuellt under hösten 2018.

En av anledningarna till att ett nytt insamlingssystem behövs är för att kunna samla in matavfall. Det finns ett nationellt miljömål att minst 50 % av matavfallet ska samlas in och behandlas biologiskt. Genom att samla in matavfall får vi ut både biogödsel och biogas.

En annan anledning att införa ett nytt system är att göra det enklare att sortera förpackningar och tidningar. Med fyrfackssystemet ökar servicen till kommuninvånarna eftersom förpackningar och tidningar kan slängas direkt vid fastigheten. Genom att göra det lätt att göra rätt kan vi samla in mer avfall som går till materialåtervinning istället för förbränning.

Frågan om kommunerna ska överta ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar från producenterna har diskuterats i flera år. Miljödepartementet har nyligen tagit ett initiativ för en förändring i ansvarsfördelningen inom avfallsområdet. Förslaget går i korthet ut på att kommunerna ges ansvar för insamling och återvinning av allt hushållsavfall, inklusive förpackningar och returpapper. Därför ser vi fördelar med att redan nu ta detta steg som även klarar de krav som vi troligen möter i framtiden.

Eftersom vi även står inför ett utbyte av befintliga sopkärl på grund av kärlens ålder passar ett byte av insamlingssystem bra i tiden. 

Flerfackssystem

Fyrfackssystem innebär att hushållen sorterar ut åtta olika avfallsfraktioner i två stycken sopkärl som är indelade i fyra fack vardera (mått: 105x85x75). De fraktioner som sorteras är restavfall, matavfall, tidningar, plast-, metall- och pappersförpackningar samt ofärgade och färgade glasförpackningar. 

Tömning sker med fyrfacksindelad sopbil, varannan vecka för det kärl där matavfallet slängs och vanligtvis var fjärde vecka för det andra kärlet.

Fyrfackskärlen töms av en sopbil vars insida är indelad i fyra fack. (PWS AB)

Matavfallet sorteras och läggs i en papperspåse, vilken förvaras i en påshållare fram till dess att påsen slängs i facket för matavfall i sopkärlet. Miljönyttan med detta är att biogödsel och biogas produceras av matavfallet. Biogas kan ersätta fossila bränslen och biogödsel kan användas inom jordbruket istället för konstgödsel

Idag kan de som vill hemkompostera sitt matavfall och det kommer även vara möjligt i framtiden. Dock är det i dagsläget inte bestämt om dagens rabatt för hemkompostering kommer att finnas kvar.

Kostnad

Ett införande av fyrfackssystemet kommer medföra en ökad kostnad. Baserat på andra kommuners utfall vid införande av systemet innebär fyrfackssystemet en årlig kostnad på ca 2 800 kronor per hushåll och år (inklusive moms).

Miljöfakta om insamling av matavfall, förpackningar och tidningar

  • Varje person i Sverige bidrar till 104 kg matavfall per år.
  • På ett kg matavfall kan en bil köra 2 km.
  • Om 70 % av matavfallet i Sverige samlats in, skulle den biogas som kan produceras räcka till årsförbrukningen för 56 000 bilar.
  • I en påse med matavfall (2 kg) finns kväve som räcker till att producera 18 portioner havregrynsgröt, mängden fosfor i påsen räcker till att producera 11 portioner havregrynsgröt.
  • Varje kg insamlad och återvunnen plast innebär minskat utsläpp av koldioxid med 2 kg.

Kontakt

Sirkka-Liisa Kakkinen
Vatten- och avfallshandläggare
0325-183 45

E-post till Sirkka-Liisa Kakkinen

Magnus Eriksson
Avfallschef
0325-185 64

E-post till Magnus Eriksson

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-28 13.23