Samhällsutveckling och planering

Genom planer bestäms hur marken får användas. Den övergripande inriktningen i den fysiska planeringen är att skapa en god och långsiktigt hållbar samhällsutveckling för dem som bor och verkar i kommunen.

Med fysisk planering menas planeringen av nya bostäder och arbetsplatser och ny trafikinfrastruktur som till exempel vägar och kollektivtrafik. I planeringen tas hänsyn till både allmänna och enskilda intressen.

I plan- och bygglagen anges hur samråd och granskning ska gå till för att du som är intresserad ska kunna lämna synpunkter på förslagen. Svenljunga kommuns ambition är att ha en så bred och öppen dialog som möjligt kring bebyggelseutveckling och andra mark- och vattenfrågor. Att kunna delta i samråd som rör planfrågor är en lagreglerad demokratisk rätt för alla medborgare.

Dela

Svenljunga kommun

Svenljunga kommun
Växel 0325-180 00

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-07 11.41

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in