Detaljplaner

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Här regleras till exempel byggnaders storlek, höjd och gestaltning men även vad som ska vara allmän mark och vad som ska vara kvartersmark. En detaljplan är juridiskt bindande och ligger till grund för olika beslut som till exempel bygglov.

Det är av stor vikt att alla berörda ges möjlighet till delaktighet och inflytande när en detaljplan upprättas. För att nå en god helhetslösning vägs allmänna intressen mot enskilda.

Pågående planarbeten

Här hittar du detaljplaner som vi just nu jobbar med. En del av planerna har egna sidor där du kan läsa mer om hur långt planarbetet har kommit och de handlingar som tillhör dem.

  • Lockryd industriområde, etapp 1b
  • Detaljplan för fastigheterna Gälared 8:1 och 2:56 samt hävning av detaljplan för del av fastigheten Gälared 6:2 - Cramers blommor

Gång- och cykelvägar

Detaljplanerna för gång- och cykelvägarna går parallellt med de vägplaner som Trafikverket tar fram för respektive projekt. Läs mer om vägplanerna på Trafikverkets webbplats.

Gång- och cykelväg Brogatanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gång- och cykelväg Mårdaklevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt
Erik Johansson
Planarkitekt
0325-181 86
E-post till Erik Johansson

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-07 11.39