Planprocessen

Beroende på innehåll, omfattning och förarbeten i översiktsplanen väljer kommunen mellan två olika detaljplaneprocesser, standardförfarande eller utökat planförfarande. Det tar mellan ett halvt år till ett och halvt år att upprätta en detaljplan om det inte inträffar något särskilt. Om beslutet att anta detaljplanen överklagas eller någon avancerad utredning krävs tar det förstås längre tid.

Påbörjande av detaljplan

Någon tar initiativ till att en ny detaljplan bör upprättas eller gammal behöver ändras eller upphävas. Det kan vara kommunen, en privat fastighetsägare eller en byggherre som tar initiativ. Den som vill ha en ny detaljplan eller en befintlig ändrad ansöker om planbesked.

Ansökan om planbesked

En ansökan ska vara skriftlig och innehålla följande:

  • En beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
  • En karta som visar det område som berörs
  • Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning

Kommunen ska lämna ett planbesked inom fyra månader från ansökan och i den ska det framgå om kommunen kommer att påbörja ett planarbete eller inte. I beskedet ska det anges en ungefärlig tidpunkt för när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan komma att ske. Om kommunen inte avser att påbörja ett planläggningsarbete ska skälen för detta anges i planbeskedet.

Standardförfarande

Ärenden som bedöms vara utan större intresse för en bredare allmänhet hanteras enligt standardförfarande. Då läggs planförslaget ut på kommunens hemsida, annonseras i lokaltidningar samt skickas till länsstyrelsen och berörda, vilka vanligen har omkring tre veckor på sig att lämna synpunkter. Dessa synpunkter beaktas i den utsträckning det är möjligt, varpå kommunen kan anta planen.

Utökat planförfarande

Program

Programmet anger utgångspunkter och mål för planen. Syftet med programmet är att bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede. När programmet är klart ska ett samråd genomföras på samma sätt som för själva planen.

Samråd

Kommunen ska ge berörda intressenter möjlighet till insyn och påverkan. Detta görs genom samråd. Samrådet ger också ett bättre beslutsunderlag genom att kommunen tar del av intressenternas kunskaper och erfarenheter.

Kommunen ska samråda med:

  • Länsstyrelsen
  • Lantmäteriet
  • Andra kommuner som berörs

Kommunen ska ge tillfälle till samråd med:

  • Berörda fastighetsägare, bostadsrättshavare och hyresgäster
  • Myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget

Granskning

Förslag till detaljplan skall ställas ut under minst tre veckor för granskning. Detta sker i kommunhuset och på kommunens webbplats. Den som senare vill ha rätt att överklaga måste kunna visa på skriftliga synpunkter som ej har blivit tillgodosedda.

Antagande

Efter att man har tagit hänsyn till inkomna synpunkter under utställningen antas planen. Om man gör stora förändringar måste planen ställas ut för granskning igen innan den kan antas.

Efter antagandet

Överklagan

Det är bara den som senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter, som inte tillgodosetts, som har rätt att överklaga en detaljplan. Antagna detaljplaner kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklagan avslås vinner planen laga kraft tre veckor efter antagandet och kan börja genomföras.

Plangenomförande

Tiden för detaljplaners förverkliganden är mellan 5 och 15 år. Vanligtvis fortsätter planen gälla även efter 15 år, men men då kan byggrätten inte längre garanteras.

Kontakt

Erik Johansson
Planarkitekt
0325-181 86

E-post till Erik Johansson

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-07 11.47