Anslagstavla

Svenljunga kommuns anslagstavla är till för att tillkännage justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt för tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden.

Överklagan 

Då de justerade kommunala protokollen tillkännages (sätts upp) och 21 dagar framåt kan de beslut som fattats på sammanträdet överklagas av kommunmedlemmar. Överklagandet, som ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på, lämnas till förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten genomför en laglighetsprövning och ett överklagat beslut upphävs om,

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

För att ta del av protokollen följ länk vid anslagen. De protokoll som inte publiceras lämnas ut på begäran. 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2018-06-18PDF
Anslås: 2018-06-18
Nedtas: 2018-07-13

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2018-06-04PDF
Anslås: 2018-06-07
Nedtas: 2018-06-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-11
Anslås: 2018-06-14
Nedtas: 2018-07-06

Barn- och utbildningsnämnden

Interna myndighetsnämden

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-05-29
Anslås: 2018-05-31
Nedtas: 2018-06-25

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-06-12
Anslås: 2018-06-14
Nedtas: 2018-07-06

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12PDF
Anslås: 2018-06-14
Nedtas: 2018-07-06

Samverkansnämnd arbetsmarknad

Samverkansnämnd arbetsmarknad 2018-05-23PDF
Anslås: 2018-06-20
Nedtas: 2018-07-12

Samverkansnämnd personal

Samverkansnämnd personal 2018-05-23PDF
Anslås: 2018-06-07
Nedtas: 2018-06-29

Socialnämnden

Socialnämnden 2018-06-27PDF
Anslås: 2018-06-28
Nedtas: 2018-07-21

Socialnämndens arbetsutskott
Anslås: 2018-06-14
Nedtas: 2018-07-06

Valnämnden

Valnämnden 2018-06-13PDF
Anslås: 2018-06-15
Nedtas: 2018-07-09

Övriga anslag

Kontakt

Epost till

Tillkännagivande

Förslag till vattenskyddsområde i Överlida

Berörda sakägare bjuds in att yttra sig över förslaget senast den 1 juli 2018. Yttrande skickas till:

Svenljunga kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Att. Christine Lergén
51280 Svenljunga

eller med epost till:

christine.lergén@svenljunga.se

Handlingar
Föreläggande om yttrandePDF

FöreskrifterPDF

Skyddsområde kartaPDFSidan senast uppdaterad: 2018-07-13 08.08