Anslagstavla

Svenljunga kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt för kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden. Den officiella anslagstavlan finns tillgänglig för allmänheten i kommunhuset.

Överklagan  

Då de justerade kommunala protokollen anslås (sätts upp) och 21 dagar framåt kan de beslut som fattats på sammanträdet överklagas av kommunmedlemmar. Överklagandet, som ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på, lämnas till förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten genomför en laglighetsprövning och ett överklagat beslut upphävs om,

  • det inte tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

För att ta del av protokollen följ länk vid anslagen. De protokoll som inte publiceras lämnas ut på begäran.

 

 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen


Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-14
Anslås: 2017-08-17
Nedtas: 2017-09-08

Barn- och utbildningsnämndenInterna myndighetsnämndenSamhällsbyggnadsnämnden


 

Samverkansnämnd arbetsmarknadSamverkansnämnd personalSocialnämnden 

Övriga anslagKontakt
Patrik Johansson
Kommunsekreterare
0325-184 05
E-post till Patrik Johansson

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-17 07.08