Pågående och avslutade medborgardialoger

Kommunen arrangerar regelbundet träffar för att ge möjlighet till olika former av medborgarinflytande. Det gäller till exempel byalag men även i andra sammanhang. Mötena arrangeras på olika ställen i kommunen.

Genomförda medborgardialoger:

Ombyggnad av Boråsvägen 13 mars 2018

Kommunen har genom åren tagit del av en hel del synpunkter och klagomål rörande Boråsvägen och trafiksituationen där. Därför har man fattat beslut om att bygga om den. För detta är 300 000 kr avsatta till projektering under 2018 och 2 700 000 kr till själva ombyggnationen under 2019. Kommunen planerar även att söka statligt bidrag för trafiksäkerhet-, cykel-, miljö- samt kollektivtrafikåtgärder hos Trafikverket/Västtrafik. Med denna ansökan kan medfinansiering beviljas för upp till 50 % av ett projekt. Beslut skickas till kommunen i juni 2018. Ombyggnationen gäller hela Boråsvägen.

22 personer deltog utöver tjänstemän vid träffen. Det blev en relativt jämn blandning av företagare och boende i området, politiker, kommunala tjänstemän samt övriga intresserade.

Efter introduktionen fick deltagarna gruppvis ta sig an två frågor:

  • Vilka problem upplever vi på Boråsvägen idag?
  • Vilka lösningar föreslår vi för att förbättra trafiksituationen

Kvällen avslutades med en diskussion kring de synpunkter som kommit fram samt med information om hur det fortsatta arbetet med projektet ser ut: utifrån en sammanställning av medborgardialogens material kommer kommunen att ta fram ett förslag. Detta kommer att genomföras i samarbete med en konsult som kan bidra med expertis i frågan. Målet är att projektet ska vara färdigt i slutet av 2019. Medborgardialogens deltagare kommer att uppdateras löpande och övriga kommuninvånare kommer att få ta del av skissförslag samt hur projektet fortlöper via bland annat kommunens hemsida. 
Läs gärna hela sammanfattningen här intill.PDF

Thilanderska parken

Området mellan Teaterbiografen och Vävaregatan, väster om Boråsvägen är ursprungligen en donation och tillräckligt stort för att användas till både lek, rekreation samt några flerfamiljshus. I budgeten för 2016-2018 har politiken avsatt 1 500 000 kronor fördelat på tre år för lek- och rekreation.

Politiker och tjänstemän bjöd in till medborgardialog under våren 2016. Vid medborgardialogen prioriterades en lekplats i mitten av området, grill och bord, någon form av vattenspegel samt seniorgym. Vi lät även föräldrar och barn i  tre förskolor/skolor tycka till om förslagen. Förslagen lämnades vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen för utredning. Boverket beviljade dessutom ekonomiskt stöd, vilket ledde till större möjligheter med grönområdet, än vad som var möjligt från början. En konsult hjälpte sedan till med ett förslag utifrån gruppernas idéer som anpassades till regler om säkerhet, skötsel, långsiktighet mm. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om förslaget i januari 2017, arbetet kom igång under våren och parken blev klar hösten 2017.
Du kan se det slutgiltiga förslaget här: Skissöppnas i nytt fönster, BildPDF

Ny återvinningscentral

Den nuvarande återvinningscentralen i Änglarp byggdes i början på 1990-talet när tankarna om källsortering var nya. Anläggningen har nu sett sina bästa dagar och har stora brister när det gäller arbetsmiljö och miljökrav på verksamheten. För att anpassa anläggningen till nya krav planerar vi för en ny återvinningscentral i kommunen. Mer information om resultatet av medborgardialogen hittar du i menyn till vänster.

Efter utredning är samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige att placera den nya återvinningscentralen på området Moga syd B, alltså enligt ett av förslagen som kom fram vid medborgardialogen.
Fullmäktige beslutade att placera återvinningscentralen på området Moga syd B - mittemot Star Trading.

Högagården

När Högagårdens förskola i Sexdrega stängdes 2012 ersattes den av en ny förskola hösten 2014. Redan då fanns förslag om att bygga lägenheter där istället, men för att ge möjlighet till fler idéer placerades en förslagslåda ut i Sexdrega och man kunde också lämna synpunkter om Högagården via kommunens webbplats. Tio förslag och idéer lämnades in och de bildade underlag i den kommande utredningen.

För att Svenljunga kommun/Verksamhetslokaler ska kunna göra något åt Högagården, så måste de bli juridiska ägare till fastigheten. Med hjälp av fastighetsjurist så är det nu klart att Svenljunga kommun är ägare till Högagården.
Fastigheten har därefter utretts och behandlats politiskt i flera omgångar. Utredningen visade att kommunen inte har något behov av fastigheten för kommunal verksamhet och ärendet har skickades till förnyad politisk behandling. I mars 2017 beslutade sedan fullmäktige om försäljning av fastigheten från Verksamhetslokaler AB till kommunen vilket leder till att tomten kommer läggas i kommunens markreserv för att möjliggöra framtida bostadsbyggande. 

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-28 09.23