Återvinningsmaterial

Medborgardialog om ny återvinningscentral

Här kan du läsa en sammanställning av de vad som kommit fram i arbetet med placeringen av en ny återvinningscentral.

Politiskt initiativ

Inför en ny utredning om lokalisering av återvinningscentralen beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ta in idéer och synpunkter via medborgardialog.

Rekrytering av fokusgrupp

För att få synpunkter från olika håll och varierande åldersgrupper rekryterade vi män och kvinnor i åldrarna 18-50 via slumpmässiga telefonsamtal och muntlig förfrågan i samband med besök på Änglarps återvinningscentral till en fokusgrupp. Drygt 60 personer tillfrågades via telefon och elva tackade ja till deltagande. På Änglarp tillfrågades elva personer och sju av dem tackade ja till fokusgrupp.
De som tackade nej fick veta om möjligheten att hitta information och lämna synpunkter via kommunens hemsida.

Fokusgruppen träffas

Fokusgruppen träffades i juni 2015. Efter en kort historik och introduktion jobbade de tolv personerna två mindre grupper. Efter återsamling och genomgång prioriterade deltagarna mellan förslagen som kommit fram.
När deltagarna prioriterat ut visade det sig att området mittemot Star Trading (södra Moga A och B) fått flest förslag. Mellan den 12 maj och 9 juni kom det också in tio synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen.   

Vad hände sen?

Tack vare arbetet i fokusgruppen och med hjälp av övriga synpunkter och förslag som kom utreddes fyra alternativ:

  • Änglarp
  • Prästgårdsgärdet
  • Södra Moga A (mittemot Star Trading)
  • Södra Moga B (mittemot Star Trading)

Utredningen blev klar under hösten 2015 och på decembermötet beslutade en enhällig samhällsbyggnadsnämnd att föreslå fullmäktige att placera den nya återvinningscentralen på området Moga syd B, alltså enligt ett av förslagen som kom fram vid medborgardialogen.
Fullmäktige beslutade sen i februari 2016 att placera återvinningscentralen på området Moga syd B (mittemot Strar Trading).
Det kommer att ta minst två år innan arbetet kan påbörjas. Först måste eventuella detaljplaneändringar, miljöprövning, projektering och upphandling ske.

Fokusgrupp om återvinningscentralens utformning

För att få idéer och synpunkter om återvinningscentralens  utformning bjöd kommunen in till en fokusgrupp i mars 2017. Deltagarna rekryterades via hemsidan, bland tidigare deltagare och bland besökare på nuvarnade återvinningscentral.
Läs mer om resutatet och det fortsatta arbetet med återvinningscentralen

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-20 14.25