Återvinningsmaterial

Skoldialog

Skoldialog handlar om att samla in perspektiv från våra invånare som tankar, idéer, åsikter och känslor som är kopplade till hur vi skapar en skola med god kvalitet i framtidens Svenljunga. Perspektiven används sen i dialogerna om skolplanen som blir en del av den stora översiktsplanen.

Bakgrund

En översiktsplan är en långsiktig planering för hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Den handlar också om var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor, vilka områden som bör sparas för rekreation/naturvärden och sist men inte minst hur förskolor/skolor ska organiseras.
Förskolans och skolans organisation framöver är en komplex fråga med många olika åsikter och känslor och därför samarbetar Svenljunga kommun med SKL (Sveriges kommuner och landsting) i ett nätverk efter metod som prövats i andra svåra dialogfrågor.

Hur går det till?

Under 2016 har vi samlat in olika åsikter, tankar, känslor och förslag från många olika invånare, skolelever och personal.  
Alla olika perspektiv och åsikter har sammanställs i "Perspektivinsamling 2016". Vi har nått perspektivmättnad (perspektiven upprepas) och i slutet av november samlades drygt 30 invånare, tjänstemän och politiker för att ta del av resultatet och diskutera hur vi går vidare. Vi bestämde att fortsätta arbetet i mindre arbetsgrupper och deltagarna fördelade sig efter intresseområde. Titta gärna på översiktlig plan »PDF 

Vad har vi gjort?

När intresseanmälningarna sammanställts formerades två arbetsgrupper. Arbetsgrupperna består av politiker, invånare och berörda tjänstemän med olika perspektiv på frågan. Vi strävar efter att alla perspektiv ska vara representerade i gruppen.
Arbetsgrupperna har träffats vid sex tillfällen under våren.
De första tre träffarna inriktade sig på skolans organisation och de tre följande mötena behandlade lärande, det sociala, ledarskap och styrning. Sammanfattningar från träffarna finns i högerkolumnen här intill.
Vi vill framföra ett stort tack till alla som lagt tid och bidragit på olika sätt under mötena. Vi har nog alla insett hur svår och komplex denna fråga är.

Vad händer nu? 

Vår process vidare enligt steg 4 i vår översiktliga plan.PDF Vårt nationella nätverk som vi har ihop med Sveriges kommuner och landsting kommer fortsätta att följa vår process fram till slutmålet som är ett politiskt beslut i skolfrågan.
Alla är inte överens, men vi har ändå några principer som vi lämnar vidare till skolutredningen och till våra politiker. Läs mer i sammanfattningen från processmöte 6PDF.

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-11 08.52