Medborgarundersökning

Hur upplever kommunens invånare skolan, äldreomsorgen, vägar och kommunikationer? Hur ser de på möjligheten till inflytande i kommunen? Vad tycker de om kommunen som en plats att leva och bo på?

För att få svar på bland annat ovanstående frågor gör vi regelbundet en medborgarundersökning. Det är SCB (Statistiska Centralbyrån) som genomför undersökningarna på uppdrag av kommunen. Hittills har vi gjort medborgarundersökningar 2009, 2013 och 2015.

I undersökningen får våra medborgare tycka till om kommunen. Följande tre områden ingår;

  • kommunens verksamhet
  • kommunen som en plats att bo och leva i
  • inflytande på kommunens verksamheter och beslut

Mäter attityder

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning. Det innebär att resultatet speglar en uppfattning oavsett om, eller när, de som deltagit varit i kontakt med kommunen inom respektive område.

Undersökningen 2015

I mitten av september fick 600 slumpvis utvalda medborgare mellan 18 och 84 år ett brev med vår medborgarundersökning på posten. De som fått brevet och valde att svara på frågorna hjälper oss nu att bli ännu bättre och utveckla vårt arbete med att ge stöd och service till våra medborgare.

Svarsfrekvensen i årets undersökning var 46 % vilket är i nivå med många andra kommuner. Vid mätningen 2013 var den däremot bättredå den var 57 %.

Tack alla ni som tagit er tid att svara!

Resultaten redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som inte godkänt, gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd.

Medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter

Medborgarna anser att deras möjligheter till inflytande i kommunen har ökat sedan förra mätningen, 2013. Jämfört med den förra undersökningen har faktorerna Kontakt, Påverkan samt Förtroende fått högre betygsindex.

Vid undersökningen 2013 var "nöjdhetsindexet" 29 och i år har det ökat till 35. Det finns fortfarande en del områden där vi kan förbättra våra verksamheter för att ännu bättre kunna matcha medborgarnas förväntningar. Ett sådant område är till exempel att arbeta mer med vår information, både här på webben och i sättet vi kommunicerar.

Kommunen som en plats att bo och leva på

Fler förbättringsområden hittar vi inom trygghet och fritidsmöjligheter där vi har lägre resultat i jämörelse med andra kommuner i samma storlek. Svenljungas index i årets undersökning är 49 vilket är en förbättring från förra undersökningen då index var 44.

Kommunens olika verksamheter

Index inom detta område blir 49 jämfört med 43 i förra undersökningen. Här får vi låga resultat med andra jämförbara kommuner när det gäller bemötande, tillgänglighet och grundskola. Däremot får vi ett bättre omdöme av våra med- borgare när det gäller vatten och avlopp.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-27 15.35