Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Skolnärvaro

Närvaron i skolan är viktig. All frånvaro ska anmälas av vårdnadshavare. Det är vårdnadshavarens skyldighet att se till att eleven fullgör sin skolplikt (skollagen 7 kapitlet 20 paragrafen).

Beskriver min bild

Att vända frånvaro till närvaro

Skolorna i Svenljunga kommun arbetar aktivt för att främja skolnärvaro. Vi har därför utarbetat ett tydligt arbetssätt där både elev, vårdnadshavare, mentor och elevhälsan är delaktiga.

Syftet med vårt arbete är att få en ökad skolnärvaro och därigenom främja möjligheterna för ökad måluppfyllelse.

Frånvarorutiner - så här arbetar vi

  • För närvarande ska du som vårdnadshavare ringa till skoladministratören på ditt barns skola för att sjukanmäla ditt barn.

  • Varje månad stämmer mentor av hur närvaro/frånvaro ser ut för eleverna

  • När en elev har 10% frånvaro i mer än en månad ringer mentor till förälder för en avstämning

 

  • Vid 15% eller högre oroande frånvaro kallas elev och förälder till ett möte med mentor och rektor/biträdande rektor. Elevens skol- och livssituation kartläggs och vi tar gemensamt fram anpassningar/åtgärder för ökad skolnärvaro. Vid behov deltar även elevhälsan. Det är också möjligt att koppla in socialtjänsten för ett trepartssamtal

  • Uppföljning sker efter cirka en månad

  • Om frånvaron kvarstår efter avstämningsperioden, eller har ökat, kopplas elevhälsan in för ytterligare insatser. Ett trepartssamtal genomförs tillsammans med socialtjänsten.

 

Med tidiga insatser ser vi att skolnärvaron ökar och det ger då en positiv inverkan på den fortsatta skolgången.

 

Vår målsättning är att säkerställa elevens rätt till utbildning. Ett aktivt arbete med skolnärvaron är ett led i att lyckas. Samarbetet mellan hem och skola är grundläggande och värdefullt.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 29 november 2018

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

 

Svenljunga kommun

512 80 Svenljunga

 

Besöksadress: Boråsvägen 13, Svenljunga

 

Telefon: 0325-180 00

E-post: kommun@svenljunga.se

 

Organisationsnummer 212000-1512

Följ Svenljunga