Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning som kräver att din bostad anpassas för att du ska klara av att bo själv kan söka bostadsanpassningsbidrag hos oss.

Beskriver min bild

Vem kan få bidrag och till vad?

Bidrag lämnas till alla typer av funktionshinder, men bidrag till rörelsehindrade är i särklass vanligast. Bidraget används till individuella anpassningar av permanentbostaden och närmiljön för att underlätta den funktionsnedsattes dagliga liv i hemmet.


Åtgärderna ska vara nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Anpassningsåtgärderna ska göra det möjligt att

 • komma in och ut ur bostaden
 • sova och vila
 • laga mat och äta
 • sköta sin hygien
 • förflytta sig i och utanför bostaden.

Exempel på hur bostaden kan anpassas inomhus...

 • Breddning av dörrar
 • Bortmontering av trösklar
 • Iordningställande av duschplats
 • Specialanpassning av köksskåp
 • Montering av hiss

... och utomhus

 • Montering av ramper
 • Montering av lyftanordningar
 • Räcken och ledstänger
 • Hårdgörning av gångväg


Du kan få bidrag även till andra åtgärder än de som räknas upp här, men det ska alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionsnedsättningen.

Ansökan

När du ansöker om bidrag sku du skicka med ett intyg som är skrivet av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Intyget ska styrka att de åtgärder som bidraget söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.


Övriga handlingar som kan underlätta eller påskynda ett beslut är en ritning över bostaden före anpassning samt beskrivning eller annat underlag som tydliggör tänkt anpassning. Innan beslut om bostadsanpassningsbidrag kan tas krävs fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens medgivande (gäller hyres- och bostadsrätter).

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 05 juni 2019