Tillbaka till startsidan

Du är här:

Samhällsplanering

Den övergripande inriktningen i den fysiska planeringen är att skapa en god och långsiktigt hållbar samhällsutveckling för dem som bor och verkar i kommunen. Genom olika typer av planer bestäms hur mark och vatten får användas.

Beskriver min bild

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en över­sikts­plan som gäller för hela kommunen. Över­sikts­planen ligger till grund för all planering av byggan­de och mark­använd­ning i kommunen. Den be­skriver hur vi ska an­vända kommunens mark och vatten, samt hur vi ska ut­veckla be­byggelsen ur ett lång­siktigt pers­pektiv.


Om vi behöver titta lite mer noggrant på ett område, kan vi göra en fördjupning av översiktsplanen just där. Läs mer om Svenljunga kommuns översiktsplan och dess fördjupningar »

Detaljplaner och planprogram

En detaljplan görs för att ett mark- eller vatten­område ska an­vändas till det ända­mål det är bäst lämpat för. Detalj­planer upp­rättas i flera steg be­roende på planens om­fattning och inne­håll. Då väger vi både all­männa och en­skilda intressen mot varandra. Vi sam­råder alltid med aktörer som berörs av det specifika pro­jektet, till exempel fastig­hets­ägare, föreningar och olika myndig­heter.


Ibland krävs att vi gör lite djupare ut­redning innan vi kan gå vidare med en detaljplan. Då kan det behövas ett planprogram eller annan utredning. Ofta finns det möjlig­het att lämna synpunkter även på dessa ut­redningar. Läs mer om planprocessen och pågående planarbeten här »  

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Rebecka Avdic, Planarkitekt, 0325-181 86
Pier Andersson, Miljö- och byggchef, 0325-184 40
Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef, 0325-183 39

Uppdaterad: