Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vårt bokslut för 2018

Efter ett år (2017) med tuffa ekonomiska utmaningar inleddes även 2018 negativt. Skatteunderlagsprognosen från februari visade en försämring av skatteintäkterna på drygt 4 miljoner kronor. Utöver detta visade nämnderna tidigt en negativ prognos för helåret. Men gemensamt lyckades vi vända detta och kan nu med glädje presentera ett bokslut med en positiv ekonomisk utveckling under hela året och ett bra slutresultat.

Effektivisera för att spara

Nämnderna ålades effektiviseringsbeting med 4,1 miljoner kronor samt framtagande av konsekvensbeskrivningar. Under arbetets gång hann Sveriges kommuner och landsting (SKL) komma ut med nästa prognos i april som var något positivare, men som fortfarande innebar en försämring med cirka 2 miljoner kronor mot budgeterade skatteintäkter. Under den politiska behandlingen halverades nämndernas effektiviseringsbeting.

Befolkningsantal och arbetsmarknad

Befolkningsantalet har efter en nedgång 2017 återhämtat sig och är på samma nivå som 2016. Den 31 december 2018 hade vi 10 683 invånare, en ökning med 24 personer under året. Osäkerheten avseende befolkningsutvecklingen ger sämre planeringsförutsättningar och innebär utmaningar för oss. Vi måste vara mycket effektiva och hushålla med våra resurser.

 

Arbetsmarknaden är positiv med relativ låg arbetslöshet i jämförelse med Västra Götalands region och riket. Den totala arbetslösheten har minskat från 5,2% 2017 till 4,3% 2018. Även ungdomsarbetslösheten minskar jämfört med 2017.

Investeringar, balanskrav och överskott

Investeringarna har under 2018 varit på en hög nivå, men vi har ändå lyckats uppnå det finansiella målet. Vi har planerat för stora investeringar i framtiden som ska finansieras.

År 2018 redovisar vi ett balanskravsresultat om +17,9 miljoner kronor, vilket innebär 12,2 miljoner kronor bättre än budgeterat.

 

En stor eloge till samtliga nämnder för den positiva ekonomiska utvecklingen under året. Nämnderna har sammanlagt ett överskott om 3 miljoner kronor jämfört med budget. I relation till den sammanlagda budgeten för nämnderna innebär överskottet endast en liten avvikelse med 0,5 %.

 

Kommunstyrelsen lämnar ett överskott om 1,7 miljoner kronor. En stor anledning till avvikelsen är att det förekommit personalvakanser under året. Avsatta medel för oförutsedda kostnader har inte använts i sin helhet. Till detta kommer allmän återhållsamhet och besparingar enligt politiska beslut.

 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om -1,6 miljoner kronor. Underskott på förvaltningen har till sin största del orsakats av underskott på personalkostnader samt högre kostnader för köpta platser i andra kommuner (inom förskola, grundskola och gymnasiet).

Underskott på personalkostnader beror på att det krävs ökade personalresurser för att ta hand om barn och elever med särskilda behov, samt på små enheter där personal behövs för att kunna hålla våra öppettider i förskola och fritidshem samt för att bedriva undervisning enligt skolverkets läroplan.

 

Socialnämnden visar ett resultat om plus 1,9 miljoner kronor. Överskottet beror till största delen på att intäkterna från Migrationsverket har varit högre än budgeterat 2018. Det beror även på omorganisation inom funktionshinderverksamheten, som gett resultat, samt att individ och familjeomsorgen kontinuerligt arbetar med förbättring av arbetssätt gällande köpta platser.

 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om 1,1 miljoner kronor och beror främst på att nämnden erhållit tilläggsanslag med 0,25 miljoner kronor för ombyggnad av Teaterbiografen, 0,25 miljoner kronor för inköp av en bokbil och en halvtidstjänst kopplad till den samt 0,1 miljoner kronor för skötsel av Buttorps naturreservat. Ingen av dessa insatser har kunnat genomföras under 2018. Utöver detta har ett flertal vakanser genererat lägre personalkostnader än budgeterat.

 

Utöver budgetöverskottet hos nämnderna finns ett antal större avvikelser jämfört med budget. Reavinster från försäljning av mark +2,2 miljoner kronor, lokalkostnader +1,5 miljoner kronor (varav ej nyttjat anslag för upprustning av ridhuset 1,0 miljoner kronor), verksamheten för integration +3,4 miljoner kronor (högre bidrag än budgeterat samt personalvakanser), anslag för kapitalkostnader +1,8 miljoner kronor som inte förbrukats och överskott på redovisningen av pensionskostnader +1,2 miljoner kronor.

 

Värt att notera är att flertalet av dessa avvikelser är av engångskaraktär, vilket innebär att de inte har någon påverkan på 2019.

Varför ska en kommun göra plusresultat?

Enligt kommunallagen är god ekonomisk hushållning ett överordnat mål för kommunerna. År 2000 kompletterades lagen med ett krav på kommunerna att minst ha ett resultat där kostnaderna är lika stora som intäkterna, det så kallade balanskravet. Ett eventuellt underskott måste täckas av överskott de följande åren. Men om ett överskott uppstår vid årets slut får det inte användas för att kompensera för framtida underskott.

 

Ett positivt resultat behövs också för att finansiera investeringarna med egna medel. Lyckas vi inte med det måste vi låna pengar externt och därmed få räntekostnader som belastar våra verksamheter.

 

Uppfyllelse av god ekonomisk hushållning är viktigt så att inte finansieringen av välfärden skjuts till kommande generationer.

Politiska beslut om bokslut 2018

Bokslutet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 mars. Den 25 mars ska den behandlas i kommunstyrelsen och slutligen fastställas i kommunfullmäktige den 15 april. Välkommen på kommunfullmäktiges möte, eller att följa mötet via vår webbsändning. Bokslutet är att betrakta som preliminärt fram till kommunfullmäktiges beslut.

Tack

Jag vill passa på att rikta ett stort ett tack till alla för arbetet 2018 och den samlade insatsen för att vända den negativa starten i början av året till ett positivare slut. Med gemensamma krafter kan vi åstadkomma bra verksamhet och hålla våra budgetramar.

/ Salman Chalhoub, Ekonomichef

Kontakt

Uppdaterad: 15 mars 2019