Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vårt delårsbokslut för 2019

Just nu är vi inte bara mitt inne i budgetprocessen inför 2020 utan har också precis avslutat vårt delårsbokslut. Det är en rapport som omfattar perioden januari till och med augusti 2019. Våra nämnder rapporterar hur de arbetar för att nå uppställda mål, både kvalitativa och ekonomiska. De av kommunfullmäktige beslutade målen presenteras och utvärderas. Vår ekonomichef Salman Chalhoub har sammanfattat hela bokslutet. 

Som kommun måste vi uppnå ett plusresultat – alltså ha pengar över i slutet av året för att både kunna täcka möjliga underskott från tidigare i år (vilket vi inte behöver göra i år), kunna göra investeringar i framtiden och för att inte skjuta finansieringen av välfärden på framtida generationer. Inför 2019 hade vi planerat för ett överskott på 6,4 miljoner kronor, tyvärr kommer vi inte uppnå detta i år. I nuläget uppnår vi endast ett resultat på +2,4 miljoner kronor.

Prognostiserat svagt resultat för helåret 2019

Vid summering av delårsbokslutet och lämnade prognoser (resultat +2,4 miljoner kronor) kan vi konstatera att det ekonomiska läget för året är fortsatt bekymmersamt. Läget är sämre jämfört med lämnade prognoser under våren men något bättre än månadsrapporten för augusti (som var +2,0 miljoner kronor). Orsaken är en något positivare prognos avseende skatteintäkterna.

Befolkningsantal och arbetsmarknad

Det är glädjande att se att invånarantalet har ökat i år. Den 31 augusti uppgick antalet till 10 779 personer, vilket är en ökning med 96 personer under årets första åtta månader. Om siffran står sig året ut skulle det vara den högsta noteringen på 20 år!

En ökande befolkning innebär bättre planeringsförutsättningar för kommande år men också ökade behov av välfärdstjänster, det vill säga förskola, skola, vård och omsorg med mera.

Den totala arbetslösheten har minskat jämfört med ett par år tillbaka och ligger fortsatt på lägre nivåer än snittet i regionen och riket. Detta scenario har funnits de senaste tre åren vilket bekräftar de arbete som vi bedrivit inom området. Riktade insatser mot ungdomsarbetslösheten har gett effekt och antal arbetslösa ungdomar har fortsatt att minska under 2019. Fantastiskt bra arbete som kan fortsätta i samma anda. Den kommande lågkonjunkturen kan dock göra att arbetslösheten i alla grupper ökar.

Investeringar

Prognosen för hela 2019 avseende investeringarna är 67,2 miljoner kronor, vilket är en hög nivå för en liten kommun som Svenljunga. Den enskilt största investeringen i år beräknas bli den nya återvinningscentralen.

Balanskravsresultat och underskott på nämnderna

Prognosen avseende driften innebär ett balanskravsresultat om +2,4 miljoner kronor, vilket innebär cirka 4,0 miljoner kronor sämre än budgeterat.


Nämnderna beräknar sammanlagt ett underskott om 6,5 miljoner kronor jämfört med budget.


Kommunstyrelsen prognostiserar en avvikelse jämfört med budget motsvarande minus 300 000 kronor. Det är några mindre avvikelser inom enheterna, men det som är utmärkande är att kostnaderna för färdtjänst beräknas överstiga budgeten med 900 000 kronor.


Barn- och utbildningsnämnden beräknar att helårsprognosen kommer att överstiga budget med 6,2 miljoner kronor. Förvaltningen bedömer att bidragen från Migrationsverket kommer att vara 3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Området förskola och fritidshem påverkas negativt med anledning av köpta platser (‑1 miljoner kronor), främst då antalet elever i andra kommuner ökat. Inom grundskolan är det fortsatt högre kostnader för barn och elever med särskilda behov samt konsekvenser av små enheter. Kostnaderna för köpta gymnasieplatser i andra kommuner prognostiseras överstiga budgeten med cirka 2,8 miljoner kronor.


Socialnämnden prognostiserar ett resultat helt enligt budget. Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheterna efter rådande budgetförutsättningar. De ekonomiska svårigheterna som funnits i några år inom äldreomsorgen har förvaltningen nu bättre kontroll på.


Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar också ett resultat helt enligt budget. Kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning beräknas dock överstiga budget med 1,0 miljoner kronor. Underskottet förväntas täckas av överskott och återhållsamhet på övriga enheter. Största positiva budgetavvikelsen finns inom miljö- och byggenheten som bedöms få ökade intäkter inom bygg-, kart- och mätverksamheterna samt lägre personalkostnader med anledning av föräldraledigheter.

Nämndernas stora budgetunderskott uppvägs delvis av utdelning från Kommuninvest (+2,4 miljoner kronor), skatteintäkter och generella statsbidrag (+2,4 miljoner kronor) och reavinster från exploateringsverksamheten (300 000 kronor).

Varför ska en kommun göra plusresultat?

Enligt kommunallagen är god ekonomisk hushållning ett överordnat mål för kommunerna. År 2000 kompletterades lagen med ett krav på kommunerna att minst ha ett resultat där kostnaderna är lika stora som intäkterna, det så kallade balanskravet. Ett eventuellt underskott måste täckas av överskott de följande åren. Men om ett överskott uppstår vid årets slut får det inte användas för att kompensera för framtida underskott.


Ett positivt resultat behövs också för att finansiera investeringarna med egna medel. Lyckas vi inte med det måste vi låna pengar externt och därmed få räntekostnader som belastar våra verksamheter.


Uppfyllelse av god ekonomisk hushållning är viktigt så att inte finansieringen av välfärden skjuts till kommande generationer.

Politiska beslut om delårsbokslut 2019

Delårsbokslutet har behandlats i kommunstyrelsen den 21 oktober.
Den 4 november ska den slutligen fastställas i kommunfullmäktige. Välkommen på kommunfullmäktiges möte, eller att följa mötet via vår webbsändning.


Delårsbokslutet är att betrakta som preliminärt fram till kommunfullmäktiges beslut.

Kontakt

Uppdaterad: 25 oktober 2019