Tillbaka till startsidan

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige 1 november

Undrar du vad som beslutades under senaste kommunfullmäktige? För första gången sammanfattar vi mötet i korthet. Om du är intresserad av mer information kring enskilda beslut kan du även ladda ned protokollet eller titta på webbsändningen i efterhand.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

 • Kommunen firar 50 år och firandet sker söndag den 14 november i samband med ljuständningen tillsammans med Svenljunga köping och handel.
 • Arbetsmarknadsenhetens nya lokaler har invigts.
 • Bokbilen har firats med en namngivningsfest och fått namnet Hjulius.
 • Förra veckan (v. 43) uppmärksammades Pride både i Svenljunga och i Tranemo kommun. I samband med detta presenterar vi även elevhälsans HBTQI-diplomering via RFSL. Detta innebär en ökad kunskap och kompetens för att möta elevernas frågor och funderingar. Detta är en del i vårt aktiva arbete för att skapa en skola för alla.

Kommunens ekonomi

Vårt delårsbokslut godkändes av kommunfullmäktige. Prognosen för årets resultat är 24,9 miljoner kronor. Detta innebär att vi troligtvis får ett budgetöverskott på 17,6 miljoner kronor.

Att det är mer pengar över än vad vi budgeterat beror bland annat på ett överskott på skatteintäkter och generella statsbidrag. Nämnderna visar sammanlagt ett överskott på 3,1 miljoner kronor. Ingen nämnd visar ett minus resultat.

Svenljunga kommun har tre ekonomiska mål:

 • Resultatnivå
 • Investeringsutgifter
 • Graden av lånefinansiering

Med en helårsprognos på + 24,9 miljoner kronor betyder det att vi uppskattar att vi helt kan uppfylla de ekonomiska målen, med god marginal.

Gemensam avfallsplan

Kommunfullmäktige har godkänt en gemensam avfallsplan tillsammans med Boråsregionens åtta medlemskommuner. Syftet med den gemensamma avfallsplanen är att tillsammans över kommungränser arbeta för att förebygga att avfall skapas, minska avfallets farlighet och minska negativ miljö och klimatpåverkan.

Änglarps deponi

Enligt lagen har vi ansvar för att minska en deponis påverkan på omgivningen. Av den anledningen avsätter vi pengar för att behandla Änglars deponi med en kostnad på ungefär 4,2 miljoner kronor netto.

Planarbete för Ätrastrand

Det finns visioner för Ätrastrand (även känd som Skansatomten) med bland annat bostäder och mötesplatser, ett sätt att lyfta fram Ätran som en tillgång. För att detta ska kunna bli möjligt är ett första steg att upprätta en detaljplan för området. Därför har kommunfullmäktige nu beviljat investeringsmedel för en detaljplan.

Tider för kommunfullmäktige 2022

Tiderna för nästa års möten är måndagar klockan 18.00:

 • 7 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 23 maj
 • 13 juni
 • 5 september
 • 10 oktober
 • 31 oktober
 • 28 november
 • 19 december

Alla möten sker i kommunhuset, Svenljungasalen. Åhörare är välkomna. Kom ihåg att du kan ta del av livesändningen av mötet på vår webbplats.

Övriga ärenden

Andra saker som togs upp under mötet:

 • Kommunstyrelsens ordförande Stefan Carlsson (S) svarade på interpellation om tågstopp i Hillared.
 • Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, exempelvis färdtjänst, fixartjänst och kopiering av arkivmaterial.
 • Godkännande av handlingsplan från barn- och utbildningsnämnden för att få budgeten i balans.
 • Godkännande av taxor för myndighetsutövning av Södra Älvsborgs Räddningstjänsteförbund.

.

Uppdaterad: