Tillbaka till startsidan

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige den 14 mars

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 14 mars.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

 • Den närmaste tiden kommer det på olika vägar flyktingar från Ukraina till oss. I det första skedet är bedömningen att vi kan ta emot 24 personer, i det andra skedet 140. Mottagandet kommer bland annat vara i idrottshallen på Moga Fritid samt Mogaskolans idrottshall.

 

 

 

 • Årets medarbetare och kommunanställd år 2021 är Johanna Sander, kommunikationsstrateg på kanslienheten. För hennes engagemang och driv med att hålla vår hemsida och andra sociala medier uppdaterade enligt de lagar och riktlinjer som krävs! Det är en stor fördel för oss som jobbar i Svenljunga kommun att ha en så kunnig person på den posten. Johanna uppvaktades med diplom, present och blomsterbukett av tillförordnad kommunchef Magnus Nilsson och kansli och IT-chef Tomas Klug.

Investeringsmedel

Av kommunens investeringsbudget 2021 återstår 12 684 000 kronor som vi av olika anledningar inte förbrukat under det gångna året och där behovet kvarstår. Även Svenljunga Verksamhetslokaler AB (SVLAB) har oförbrukade investeringsmedel motsvarande 2 195 000 kronor.

Vi har inte förbrukat investeringsbudgeten eftersom vi inte kunde genomföra vissa projekt. Pandemin har exempelvis föranlett en längre leveranstid av datorer och annan IT-utrustning.

Kommunfullmäktige beslutade därför i måndags att de kvarstående medlen från investeringsbudgeten 2021 flyttas till 2022.

Mindre barngrupper i förskolan

Sedan hösten 2015 har vi använt ett statsbidrag för att finansiera att minska barngruppernas storlek i förskolan. Mindre barngrupper ger flera pedagogiska och organisatoriska fördelar. Detta bidrag kommer att upphöra från och med i år, därför beslutade kommunfullmäktige att bevilja 1 miljon kronor för att kunna bibehålla barngruppernas storlek i förskolan.

Avveckling av skolverksamheten i Holsljunga

Kommunfullmäktige beslutade den 10 februari 2022 § 13 att en avsiktsförklaring för samverkan med Ljunghaga friskola AB skapas för att Svenljunga kommun inom fastigheten Holsljunga skola kan fortsätta att bedriva förskoleverksamhet. Den kommunala skolverksamheten inom Högvad förläggs under byggtiden för ny skola i Överlida till Mjöbäck.

Med den bakgrunden beslutade därför kommunfullmäktige att skolverksamheten i Holsljunga skola avvecklas från och med höstterminen 2022.

Tilläggsanslag – ekonomiska medel utöver det som tilldelats från början

I måndags beslutade kommunfullmäktige att bevilja extra medel till dessa projekt:

 • Trafikmiljö Boråsvägen – 2 miljoner kronor 
  • Anledningen till att ytterligare investeringsmedel beviljades berodde dels på det redovisningstekniska och att det är ett nytt sätt att redovisa. En annan anledning var också hantering av miljöfarlig tjärasfalt.

 

 • Ledningssanering Boråsvägen – 500 000 kronor 
  • Rörinfodringen av ledningarna, ett mer omfattande grävjobb än vad vi förväntade oss samt ökade material och projekteringskostnader var anledningarna till att kommunfullmäktige beviljade extra medel.

 

 • Fördröjninsmagasin dagvatten för området utmed Boråsvägen 4,1 miljoner kronor 
  • Eftersom flera fastighetsägare utmed Boråsvägen har hårdgjort ytan kommer dagvattenflödet från området att öka. Idag finns det redan ett kapacitetsproblem där beräkningen är att utgå från ett 10-års regn i tio minuter. Dagens kapacitet är 615 liter per sekund och det beräknade flödet är 3000 liter per sekund. Enligt lagen om allmänna vattentjänster är det VA-huvudmannens ansvar, det vill säga kommunens ansvar att säkerställa detta. Det var också varför kommunfullmäktige beviljade ytterligare medel.

Andra saker som togs upp på mötet:

 • Kommunfullmäktige blev informerade om industrietableringen i Lockryd. Vad som väntar här näst är arbetet med detaljplan och olika typer av undersökningar. Här kan du läsa mer om Lockryds industrietablering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Information om de förtroendevalda revisorernas granskning om styrning och ledning av IT-verksamhet.
 • Ändrade taxor och avgifter både inom barn-och utbildningsnämnden samt socialnämndens verksamhetsområden.
 • Justering av budgeten till samhällsbyggnadsnämnden efter köp av fastigheten Läggared 6:5 skifte 3.
 • Ändringar i Klevs Gästgiveris stadgar.
 • Utsett en ny förtroendevald revisor.
 • Valet av huvudman till Mjöbäcks Sparbank tas nästa kommunfullmäktige i april.

Här kan du läsa kommunfullmäktiges protokoll från den 14 mars. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: