Tillbaka till startsidan

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 5 september.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

 • Arbetet med etablering på Lockryds industriområde fortsätter och går framåt. Detaljsplansarbetet går enligt plan. Under kommande veckor sker ett antal undersökningar i området och närboende har blivit informerade om det. Här kan du läsa mer om utvecklingen på industriområdet Lockryd Länk till annan webbplats..

 • Inför nästa år står kommunen inför en utmaning med budgeten på grund av bland annat stigande elpriser, lågkonjunktur och ökade pensionskostnader. Redan nu tittar vi på åtgärder för att vara rustade inför nästa år.

Interpellationssvar

Till det här mötet hade Marianne Josefsson (MP) ställt tre interpellationer till kommunstyrelsens ordförande Patrik Harrysson (S). En interpellation är en fråga som ibland kan leda till debatter och ställs oftast till en ordförande i en nämnd.

Till mötet hade tre frågor ställts:

 1. Om det finns en kommunekolog som hanterar frågor om en välvårdad natur?

 2. Om det finns en tidsplan på när alla ska vara anslutna till samma avfallssystem?

 3. Vad som görs för att förbättra situationen för eventuella blivande småföretagare?

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Harrysson (S) besvarade två av frågorna på följande sätt:

 1. Frågan om det finns en kommunekolog som hanterar frågor om en välvårdad natur kommer att besvaras nästa kommunfullmäktige den 10 oktober.

 2. Idag är det frivilligt att ansluta sig till systemet. Kommunen utgår från en miljöstyrande taxa vilket innebär att det är billigare med 4-fack än med osorterat avfall. Enligt ny lagstiftning som började gälla juni 2022 är det obligatoriskt med hushållsnära insamling från och med 1 januari 2027. Det är också senast vid detta datum alla måsta vara anslutna.

 3. Kommunen gör ett flertal saker för att hjälpa blivande småföretagare, bland annat:
 • I dialog och samverkan med företagsföreningar och Diploma tagit fram sidan svenljunga.starktillvaxt.se Länk till annan webbplats.. Invånare som funderar på att starta eller precis startat företag har också tillgång till Diplomas utbildningspaket som informerar om allt från bokföring till hur du marknadsför produkter.
 • Genom Leader marknadsför vi insatser som hjälper småföretagare och genom något som heter företagschecken som hjälper företag att starta sin verksamhet.
 • Vi har tillsammans med andra kommuner i Boråsregionen startat 7-härad. Där kan alla nyföretagare få skräddarsydd hjälp och handledning. Ett nyföretagarmöte för både Svenljunga och Tranemo är planerade till den 27 september.
 • Vi arbetar och finansierar mycket av Svenljunga Köping Handel och Service verksamheten. Exempelvis genom lotshjälp för företag som vill etablera sig i centralorten och arbetar med att skapa ett levande centrum genom göra det lättare att bedriva verksamhet runt torget.
 • Både till julen 2020 och sommaren 2021 togs presentkort fram till våra anställda. Dessa kunde användas i de flesta småbutiker, affärer och serviceställen i kommunen. Totalt användes cirka 2 miljoner kronor för att stärka den lokala handeln.

Med dessa svar valde också kommunfullmäktige att avsluta debatten för respektive fråga.

Riktat anslag till barn-och utbildningsnämnden för att korta ned tiden mellan skolans start och slut

Kommunfullmäktige har för budgeten 2022 riktat 2 miljoner kronor till att korta ned tiden mellan skolans start och slut för de elever som idag har längst sådan tid.

Barn-och utbildningsförvaltningens utredning konstaterade bland annat följande:

 • Skolskjutsturerna består idag av upphandlad trafik med bussbolag, det innebär att det finns ett avtal och bestämmelser om skolskjutsturerna. Förvaltningen kan komma med önskemål på förändrade starttider på Västtrafik turer. Det krävs däremot en längre framförhållning för att förändring ska kunna ske. Nuvarande avtal gäller till och med juli 2024.

 • Idag finns det totalt 12 bussar som hanterar skolskjutsturerna, varje buss kör mer än en tur. Restiden på de flesta skolskjutsarna ligger på 45 minuter, få turer har en restid på 60 minuter på grund av olika omständigheter. För att korta ned restiden till 30 minuter skulle det kräva 14 nya fordon och chaufförer.

 • Arbetet med en ny skolorganisation i söder är igång vilket gör det svårare att hitta ett långsiktigt alternativ med att korta ned restiden i de södra kommundelarna. När den organisationen är klar underlättar det planeringen av skolskjutsar.

Under mötet beslutade kommunfullmäktige att godkänna utredningen. Frågan och viljan om restiden, samt längden på skoltid för de elever som påverkas ska uppmärksammas under byggtiden med ny skolorganisation.

Med det beslutet valde kommunfullmäktige också att rambudgeten för barn-och utbildningsnämnden skulle minska med 1 miljon kronor år 2022, och att medlen istället flyttas till år 2023 och 2024 med 1 miljon kronor respektive år

Handlingsplan för att få kostenhetens budget i balans

I slutet av 2021 hade kostenheten ett underskott på 1,1 miljoner kronor. Det betyder att enheten gick minus 1,1 miljon kronor. Kommunfullmäktige beslutade att kostenheten skulle skapa en plan för att få budgeten i balans. Handlingsplanen presenterades under mötet och där bland annat dessa åtgärder presenterades:

 • Rätt underlag för intäkter
 • Hantera personalfrågor såsom mer samarbete mellan enheter
 • Livsmedelbudget i balans genom att se över budgeten varje månad. Att livsmedelspriserna följs upp digitalt för att öka kontrollen.

Med den handlingsplan som redovisades under mötet beslutade kommunfullmäktige också att godkänna den.

Svar på motion om en stillhetens park

Under det här mötet besvarades en motion som kom från Marianne Josefsson (MP) Christer Wolgner (C) och Stig Nilsson (KD). En motion är ett förslag från ledamöter i kommunfullmäktige. Den här motionen handlade om ett förslag om att skapa en sinnesropark bakom Klockargården, att en skylt skulle sättas upp och att delar av stigarna skulle beläggas med olja för att öka tillgängligheten.

Samhällsbyggnadsnämnden som utredde motionens konstaterade att:

 • Det skulle krävas en omfattande investering från en landskapsarkitekt – med hänvisning till att trädgården skulle skapa sinnesro.
 • Ett projekt som föreslås i motionen behöver vara en långsiktig satsning eftersom det tar ett flertal år innan trädgården kan växa till sig. Med nuvarande resurser skulle det inte vara möjligt.
 • Kostnader som skulle uppstå gäller utredning, ritningsunderlag, anläggande, drift och underhåll som beräknas vara betydande.

Kommunfullmäktige beslutade att säg nej till motionens förslag, med hänvisning till att det inte finns befintliga resurser att driva och sköta en park som beskrivs i motionen.

Andra saker som togs upp under mötet:

 • Avgifter för handläggning av fristående friskola
 • Avgift för offentlig kontroll inom livsmedel
 • Plan för att återställa det negativa resultatet inom avfallsenheten
 • Extra pengar för åtgärda nedlagda deponier
 • Förflytta ekonomiska medel från socialnämnden till samhällsbyggnadsnämnden för bostadsanpassningsbidrag
 • Anmälan till myndighet för press, radio och tv
 • Taxor för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
 • Redovisning av obesvarade motioner och Svenljungaförslag – första halvåret
 • Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Charles M Swansson och Emilia Anderssons donationer 2021
 • Digital arvodering – för sammanträdesarvoden
 • Valärenden

Här du kan läsa protokollet i sin helhet. Pdf, 1 MB.

.

Uppdaterad: