Tillbaka till startsidan

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 10 oktober.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

  • I samband med prideveckan hade kommunen sitt första pridetåg. Högstadiets elever på Mogaskolans medverkade i detta.

Försäljning av fastigheten Svenljunga 13:1 (f.d Tingshuset, Gallerian och Vaktmästarbostaden)

Kulturföreningen Skomakaren har visat intresse av att förvärva fastigheten Svenljunga 13:1.

Med anledning av det beslutade kommunfullmäktige att ge Svenljunga Verksamhetslokaler AB i uppdrag att sälja ”Tingshuset”, fastigheten Svenljunga 13:1 genom ett öppet anbudsförfarande.

Tidigare beslut i kommunfullmäktige taget den 7 februari 2022 upphävdes också med anledning av ovanstående beslut. Kommunfullmäktige beslutade då att skicka tillbaka ärendet till kommunstyrelsen med anledning av att ansökan om medfinansiering skulle kunna inkomma till kommunen eller att svar från den Allmänna Arvsfonden skulle hinna komma på projektansökan.

Huvudmannaskap för bidragsansökan till naturvårdsverket för utredningsfasen på fastighet Åhaga 1:7

På berörd fastighet har det sedan 1960 till år 2000 bedrivits sågverksverksamhet och impregnering av trävirke. År 1988 tog dåvarande verksamhetsutövare markprover som visade på mycket förhöjda halter av arsenik. Ytterligare provtagningar har inte utförts men på grund av att man har bedrivit impregnering av virke under 40 år är det sannolikt att fastigheten är förorenad.

För att kunna genomföra fortsatta undersökningar av fastigheten behöver ansöka om pengar från Naturvårdsverket göras. För att möjliggöra bidragsansökan krävs att kommunen går in med huvudmannaskapet.

Med anledning av ovanstående beslutade kommunfullmäktige att kommunen står för huvudmannaskapet för bidragsansökan till Naturvårdsverket för utredningsfasen på fastighet Åhaga 1:7

Övriga ärenden

Andra saker som togs upp under mötet:

  • Information kring resultatet av PwC:s granskning av vuxenutbildningen.
  • Kommunstyrelsens ordförande Patrik Harrysson (S) svarade på interpellation om en kommunekolog som hanterar frågor om en välvårdad natur.
  • Svar på motion om att ta fram en äldre strategi. Socialnämnden har beslutat att ta fram en vision där en strategi för äldreomsorgen kommer att ingå.
  • Socialnämndens begäran om tilläggsanslag till budget 2022 där fullmäktige beslutade att bevilja 1 000 000 kronor samt uppmanar socialnämnden att få en budget i balans.
  • Årsredovisning och revisionsberättelse för J M Johanssons Donationsfond år 2021.
  • Årsredovisning och revisionsberättelse för A P Hedbergs donationsfond 1, A P Hedbergs donationsfond 2, Alma och Julia Brolins donation, Perslows donation, Donanation för simhallens drift 1, Donation för simhallens drift 2 och Stiftelsen Samfonden skolfond för Svenljunga kommun.
  • Årsredovisning och revisionsberättelse från Stiftelsen Sociala Samfonden år 2020 och 2021.
  • Årsredovisning och revisionsberättelse från Stiftelsen Klevs Gästgiveri år 2020 och 2021.
  • Som sista punkt på sammanträdet tackade ordförande Bertil Hagström alla ledamöter och ersättare för denna mandatperiod.

Här du kan läsa protokollet i sin helhet. Pdf, 900 kB, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: