Tillbaka till startsidan

Du är här:

Projekt för att förändra framtiden för barn

Vill du skriva historia och förändra framtiden för barn och unga? Välkommen till vårt projekt! Vi letar efter 4 personer till vår nyskapade och nyskapande arbetsgrupp. Tillsammans arbetar vi förebyggande och hälsofrämjande med barn, ungdomar och föräldrar. Vi letar projektledare, socialpedagog och fritidsledare. Skicka in din ansökan till dessa lediga tjänster senast söndag 20 november.

Byxklädda ben på fem yngre personer.

Projekt Svenljungas Unga

Projektet riktar sig mot barn och unga i åldern 13-24 år. Detta är en bred satsning med målet att fler ungdomar ska fullfölja sina studier och ta ett första steg mot att etablera sig på arbetsmarknaden.

En allt för stor andel av barn och ungdomar i vår kommun har hög frånvaro från skolan, fullföljer inte sina studier och lider av psykisk ohälsa. Projektets mål är att ändra på detta. För att nå resultat inriktar vi arbetet mot att utveckla metoder och arbetssätt som

  • ökar närvaron och tryggheten i skolan,
  • ökar framtidstron och känslan av att kunna påverka,
  • ökar kunskapen om och möjligheterna på arbetsmarknaden samt
  • ger förutsättningar för att barn och unga ska få en bättre fysisk och psykisk hälsa.

Stor del av projektet hoppas vi kunna finansiera genom Europeiska Socialfonden. Vi väntar i nuläget på svar på vår ansökan, men eftersom projektet startar januari 2023 börjar vi rekrytera personal redan nu.

I januari 2023 startar vi upp en förvaltningsövergripande enhet med ansvar för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med barn, ungdomar och föräldrar. Den nya arbetsgruppen samlar familjecentral, föräldraskapsstöd, fritids- och fältverksamhet. Under förutsättning att vi får stöd från Europeiska Socialfonden (ESF) startar då även dem nya tjänsterna. Parallellt med detta planerar vi även att jobba fram nya samverkansformer mellan kommun och region samt utveckla nya arbetssätt och skapa förutsättningar för att alla barn och ungdomar i kommunen ska känna sig inkluderade och delaktiga i saker som berör deras liv.

Lediga tjänster

Inom ramen för ESF-projektet planerar vi att anställa en socialpedagog vars främsta uppdrag är att bygga relationer med barn och ungdomar med hög frånvaro från skolan och deras familjer för att kunna stötta dem och hjälpa dem vidare.

Vi planerar även att anställa en fritidsledare som finns där ungdomarna finns, både under skoltid och på fritiden. Tillsammans med föreningslivet är målet att fritidsledaren ska kunna utveckla och skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga.

Projektet riktar sig även mot unga som varken arbetar eller studerar. Här arbetar vi med målgruppen 15-25 år. Fram till att ungdomarna fyller 20 år omfattas de av det kommunala aktivitetsstödet, men efter det är det ingen som har något ansvar att söka upp dem. Projektets mål är därför att utöka det kommunala aktivitetsstödet till att omfatta även 20-24 år.

Därtill vill vi även anställa en projektledare som blir ansvarig för att utreda behov, hitta rutiner och arbetsmetoder samt ansvara för att implementera metoderna och utvärdera utfallet. Projektledaren arbetar i nära samverkan med alla olika professioner som finns på enheten, men även med våra viktiga samverkanspartners inom skola, socialtjänst och arbetsmarknadsenhet.

Dessutom anställer vi en projektledare till den andra delen av projketet. Detta är samarbete med verksamheter inom Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skapa en tät och nära samverkan så att de barn, ungdomar och unga vuxna som behöver stöd ska få det på ett lättillgängligt sätt. Din uppgift är att leda projektet och skapa förutsättningarna. Vi utgår från att du gör en kartläggning av nuläget, kartlägger behov och förbättringsåtgärder, hittar samverkansformer och nya arbetssätt samt implementerar och utvärderar utfallet av dessa. Du arbetar i nära samverkan med olika enheter och professioner inom såväl vår kommun som Närhälsan, UMO och BUP.

Vill du vara med på denna spännande resa?

Vill du bidra till att alla barn och ungdomar känner sig inkluderade och delaktiga? Passa på att ansöka om en av fyra lediga projektanställningar!

.

Uppdaterad: