Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 12 juni.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

 • Etableringen i Lockryd. Fortsatt intensivt arbete med detaljplanen. Diskussioner pågår kring markreservationsavtalet med Logistea. Ett färdigt förslag för beslut i kommunfullmäktige planeras till september.
 • Första spadtaget för nya skolan i Högvad togs den 30 maj. Barn- och utbildningsnämnden stod för arrangemanget tillsammans med Byggdialog.
 • Handlingsplan för torkan har börjat tas fram om den skulle bli långvarig och ihållande.

Investeringsbudget Verksamhetsplan 2024-2026

En investeringsbudget är en plan för vilka investeringar kommunen ska göra under kommande år och baseras på nämndernas behov och önskemål. Kommunfullmäktige beslutade att under mötet godkänna investeringsbudgeten för 2024 och planerna för år 2025-2026. Här nedanför hittar du en sammanställning av investeringsbudgeten:


Anges i

tusen kronor

Budget

2024

Plan

2025

Plan

2026

Budget

2023

Kommunstyrelsen

3 280

2 870

2 610

5 553

Barn- och utbildningsnämnden

6 352

3 730

1 924

3 193

Socialnämnden

1 500

1 100

1 100

1 425

Samhällsbyggnadsnämnden

9 030

12 780

8 880

17 691

Delårsrapport för kommunen

Kommunens ekonomi följs löpande under året, men en gång under våren och hösten sker en mer noggrann uppföljning som presenterades under kommunfullmäktiges sammanträde. Denna gång presenterades delårsrapport 2023-04-30 och kommunfullmäktige beslutade att under mötet godkänna rapporten. Vidare beslutade också kommunfullmäktige att godkänna tilläggsanslag till nämndernas budgetar 2023 (totalt 1 751 000 kronor) för att täcka de ökade lönekostnaderna i och med kommunals nya löneavtal.

Svar på motioner

Patrik Harrysson (S) lämnade 13 januari 2023 in motion om busskort till ungdomar. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning. Under dagens sammanträde beslutades det kring motionen. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen men att lyfta frågan igen i budgetberedningen.

Lars Engström (MP) lämnade 24 januari 2023 in motion om uppdatera nuvarande miljöpolicy och energi- klimatstrategi med utgångspunkt från Agenda 2030 samt de nationella och regionala miljömålen. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning. Under dagens sammanträde beslutades det kring motionen. Kommunfullmäktige beslutade anse att motionen var besvarad med hänvisning till att revidering av gällande dokument redan är påbörjade eller inplanerade att påbörjas.

Marianne Josefsson (MP) lämnade 16 maj 2022 in motion till kommunen om delning av samhällsbyggnadsnämnden för att bilda en kultur- och fritidsnämnd. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning. Under dagens sammanträde beslutades det kring motionen. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen.

Lars Engström (MP) lämnade 31 mars 2023 in motion till kommunen om att utöver nuvarande deltagare i Hållbarhetsrådet ska även en deltagare från varje parti i kommunfullmäktige, som inte redan är representerade, ges en plats i rådet. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning. Under dagens sammanträde beslutades det kring motionen. Kommunfullmäktige beslutade att anse motionen vara besvarad med hänvisning till att Hållbarhetsrådets sammansättning beslutats kring i kommunfullmäktige 13 mars 2023.

Avveckling av verksamheten Holsljunga förskola

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 10 maj 2023 att godkänna Holsljunga friskola AB:s ansökan om fristående förskola för verksamheten Ljunghaga förskola. I samband med detta beslut föreslog barn- och utbildningsnämnden för kommunfullmäktige att avveckla den kommunala förskolan i Holsljunga. Kommunfullmäktige beslutade under sammanträdet att avveckla den kommunala förskoleverksamheten i Holsljunga. Avvecklingen sker i samband med att Holsljunga friskola AB startar verksamheten Ljunghaga förskola på fastigheten Holsljunga 1:18.

Övriga ärenden

 • Svenljungaförslag om informationsskyltar vid infarterna till centralorten sköts fram för behandling i kommunfullmäktige 11 september 2023.
 • Enkel fråga ställd av Lars Engström (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Fredrik Skott (KD) besvarades under mötet. Frågan handlade om verkställande av beslutet kring anläggning av en ny motionsslinga.
 • Antagande av Digitaliseringsstrategi 2023-2030.
 • Avvecklande av Miljöstipendium samt upphävande av riktlinjer.
 • Revidering av Taxa för försäljning av kommunal mark.
 • Godkännande av årsredovisning 2022 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
 • Godkännande av årsredovisning 2022 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
 • Valärenden.

Här du kan läsa protokollet i sin helhet. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: