MENY

Du är här:

Om personuppgifter

Det är viktigt för oss att alla som bor och arbetar hos oss känner sig trygga och litar på att vi hanterar deras personuppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. På denna sida beskriver vi övergripande hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) och lagen om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218), reglerar hur dina personuppgifter får hanteras av andra. Dataskyddsregelverken finns till för att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, och särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Vi får bara behandla dina personuppgifter enligt de principer och krav som finns i dataskyddsregelverken.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är uppgifter eller en kombination av uppgifter som kan knytas till en enskild fysisk person som är i livet. Exempel på detta är:

 • Namn, adress och kontaktuppgifter
 • Personnummer eller samordningsnummer
 • Bilder och ljudupptagningar
 • IP-nummer

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter om dem som bor och verkar i Svenljunga kommun inom flera av våra verksamheter. Vilken information vi behandlar om dig beror på i vilket sammanhang som du varit i kontakt med oss.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter och åtaganden gentemot våra invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter. Exempelvis för att hantera ett bygglovsärende, eller ett ärende inom skolan eller socialtjänsten.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilka av dina personuppgifter vi behandlar beror på vilken av våra verksamheter som du har varit i kontakt med eller vilken av våra tjänster som du använt. Det beror också på vilken relation du har till Svenljunga kommun, till exempel om du är invånare, förtroendevald politiker, anställd eller annat.

Vi behandlar personuppgifter som:

 • du själv lämnar till oss när du kommunicerar med oss, till exempel vid ansökningar, anmälningar och annan kommunikation inom förskola, skola, vård och omsorg och annat.
 • skapas i anledning av att vi hanterar och behandlar dina ärenden/uppdrag till exempel för förskoleplatser, betyg, journalföring, bygglov och utredningar.
 • vi hämtar från andra källor, till exempel Skatteverket, Försäkringskassan och andra vårdgivare i anledning av ditt ärende.
 • skapas via kakor (cookies) när du besöker vår webbplats (cookies är små textfiler som webbplatsen begär att få spara på din dator).

Kategorier av registrerade och personuppgifter som vi samlar in

Detta är exempel på kategorier av personuppgifter som vi kan behandla, och exempel på personuppgifter inom varje kategori, samt information om kategorier av registrerade som personuppgifterna berör.

Registrerade vars personuppgifter vi behandlar:

 • Invånare
 • Elever
 • Vårdnadshavare
 • Anhöriga
 • Patienter
 • Boende
 • Förtroendevalda politiker
 • Personal och kandidater
 • Registrerade
 • Kontaktpersoner hos kunder, leverantörer och kommunala nätverk
 • Medlemmar och utövare föreningsverksamhet och näringsliv
Kategorier av personuppgifter Personbeskrivning

Namn, kön

Platsdata

Adress, lokaliseringsuppgifter

Kontaktuppgifter

Telefonnummer, e-post, uppgifter till anhörig

Identifikationsuppgifter

Personnummer eller identifikationsnummer, ärende-ID, diarienummer

Etnicitet

Nationalitet, språk

Hälsoinformation

Medicinska diagnoser, medicinering, funktionsnedsättning, journal

Finansiell information

Inkomst, transaktioner, kreditvärdighet, kontonummer

Sysselsättnings-relaterad information

Arbetsgivare, skola

Lagöverträdelse-relaterad information

Fällande domar

Livsstilsrelaterad information

Civilstånd, medlemskap, politisk tillhörighet

Utbildningsrelaterad information

Examen, betyg, utbildningshistorik, CV

IT-relaterad information

Cookies

Användning av personuppgifter och rättslig grund för hanteringen

Följande beskriver varför vi samlar in och använder personuppgifter.

Utföra myndighetsutövning

Svenljunga kommun är en myndighet och har inom flera områden ansvar för myndighetsutövning, till exempel genom att fatta beslut om försörjningsstöd, bygglov och hemtjänst.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning.

Bedriva verksamheter av allmänt intresse

Svenljunga kommun ska tillhandahålla kommunens invånare med verksamheter som rör allmänna intressen, till exempel skola, bibliotek och social omsorg.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning.

För att uppfylla kommunens skyldigheter

Svenljunga kommun behöver ibland hantera personuppgifter för att uppfylla kraven i annan lagstiftning, som till exempel kommunallagen, bokföringslagen och arkivlagen.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att fullgöra det ändamål som ligger till grund för insamlingen. Därtill kan vi behöva spara vissa uppgifter under en längre tid, eftersom det finns lagstiftning som vi som myndighet måste förhålla oss till, till exempel patientdatalagen, arkivlagen och socialtjänstlagen.

Utlämning av personuppgifter

Den personal inom Svenljunga kommun som behöver ta del av dina personuppgifter för att hjälpa dig i ditt ärende har tillgång till dem.

Vissa av dina personuppgifter kan vi behöva lämna ut i enlighet med Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400), om personuppgifterna ingår i en allmän handling. Vi gör alltid en sekretessprövning av allmänna handlingar innan vi lämnar ut dessa.

Vi kan också behöva lämna vidare dina personuppgifter till

 • En privat utförare enligt lag om valfrihetssystem (LOV), till exempel ett privat hemtjänstföretag.
 • Ett anlitat personuppgiftsbiträde, till exempel en leverantör som utför uppgifter åt oss.
 • Andra organisationer, myndigheter eller vårdgivare.
 • Polisen eller annan myndighet om det krävs för att följa svensk lag eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta hur vi hanterar dina personuppgifter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära ett registerutdrag, där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska vi ge dig en motivering.

För närvarande kan du inte begära ett registerutdrag via vår e-tjänst. Vill du begära ett registerutdrag kan du skriva ut och fylla vår blankett för begäran om registerutdrag Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. och lämna in till kommunens kontaktcenter. Blankett finns också att hämta ut i kontaktcenter. Kom ihåg att ta med dig din legitimation.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att den information som vi behandlar om dig är korrekt. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att begära att få det rättat.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har i vissa fall rätt att kräva att få uppgifter om dig raderade. Detta gäller till exempel när du tidigare har lämnat ett samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

Rätten att få uppgifter raderade gäller inte när vi behandlar dina uppgifter för exempelvis myndighetsutövning, uppgifter av allmänt intresse samt för att följa lagar som kräver att vi behandlar personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina uppgifter. Detta innebär att vi markerar uppgifterna så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, när uppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Vi får då endast fortsätta behandla uppgifterna om vi är skyldiga att behandla uppgifterna enligt lag, eller om vi kan visa att vi har andra berättigade skäl att fortsätta behandla uppgifterna.

Rätt att flytta personuppgifter

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av att vi ingått ett avtal eller att du lämnat ditt samtycke till behandlingen, så kan du ha rätt att begära ut dina uppgifter för att flytta information till någon annan leverantör.

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har i vissa fall rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, som får rättsliga följder för dig eller som i betydande grad påverkar dig.

Upplever du att du blivit föremål för ett automatiserat beslutsfattande på felaktiga grunder, ta kontakt med vårt dataskyddsombud.

Kakor (cookies)

På svenljunga.se använder vi kakor för att samla in statistik om besökarna på webbplatsen, bland annat för att avgöra om det rör sig om en ny eller återvändande besökare, och för att samla in statistik över hur besökare navigerar på webbplatsen.

Mer information om hur vi använder kakor »

Anmälan av överträdelse (klagomål)

Om du anser vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsregelverken så bör du informera oss om det snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via kommun@svenljunga.se eller 0325-180 00 eller vårt dataskyddsombud. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvar

Kommunstyrelsen övergripande personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar på en kommunövergripande nivå. Varje nämnd är sedan personuppgiftsansvarig för sitt specifika ansvarsområde.

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss eller med vårt dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter Dataskyddsombud

Har du frågor eller synpunkter kan du förutom att kontakta personuppgiftsansvarig även kontakta våra dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att vi som organisation följer dataskyddsregelverken.

E-post: dso@borasregionen.se

Magnus Blomqvist, telefon: 070-948 78 36

Dan Bodin, telefon: 070-948 73 31

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten

Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

.

Kontakt
Svenljunga kommun, 0325-180 00
Tomas Klug, Kanslichef, 0325-181 95
Öywind Thornander, Nämndsekreterare, 0325-183 21

Uppdaterad: