Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 6 november.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

  • Fortsatt intensivt arbete med detaljplanen. Förhoppningen är att en detaljplan finns vid halvårsskiftet 2024. Planen är att kommunens ska detaljplanera för en stor etablering i den gröna omställningen.
  • Den 18 oktober tog barn och elever det första spadtaget för Kindaholmskolan och förskolan i Östra Frölunda.
  • Vecka 44 genomfördes Svenljunga och Tranemo Pride med grundingången allas lika värde.

Kommunens ekonomi

Vårt delårsbokslut godkändes av kommunfullmäktige. Prognosen för årets resultat är +6,8 miljoner kronor och innebär ett budgetöverskott med 5,8 miljoner kronor.

Det finns ett antal större negativa och positiva avvikelser på övergripande nivå. Nämnderna visar ett sammanlagt underskott på 2,9 miljoner kronor, att jämföra med fjolårets överskott på 4,5 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden räknar med underskott om 3,3 miljoner kronor respektive 0,8. Övriga två nämnder redovisar överskott. Inflationen medför att pensionskostnaderna beräknas bli 5,4 miljoner kronor högre än budgeterat.

Upphävande av Miljöpolicy

Kommunfullmäktige upphävde Miljöpolicyn som antogs 12 april 2010.

Kanslienheten har det senaste året genomfört en kvalitetsgranskning av samtliga styrdokument. Styrdokument som inte är aktuella eller som har innehåll som redan finns i andra styrdokument har upphävts. Miljöpolicyn är ett sådant dokument.

Ett upphävande av miljöpolicyn kommer inte förändra kommunens arbetssätt eller förminska pågående och framtida miljöarbete. Kommunen har som mål att inkludera hållbarhetsperspektivet, genom sin koppling till Agenda 2030, i allt som kommunen utför. På så sätt arbetar kommunen med ett bredare och ett mer övergripande sätt för att främja en hållbar utveckling.

Övriga ärenden

  • Information kring resultatet av PwC:s granskning av kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet.
  • Information kring resultatet av PwC:s granskning av upphandling och inköp, Svenljunga Verksamhetslokaler AB samt Svenljunga Bostäder AB.
  • Antagande av taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2024.
  • Fastställande av sammanträdestider för kommunfullmäktige 2024.
  • Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Svenljunga kommuns stiftelser (fonder) år 2022 - Stiftelsen för Charles M Svanssons och Emilia Anderssons donationer där kommunfullmäktige beviljade ansvarsfrihet.
  • Valärenden omfattade val av 2 huvudmän vid Mjöbäcks Sparbank.

Här du kan läsa protokollet i sin helhet. Pdf, 868 kB, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: