Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Beslut i korthet från fullmäktige

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under kommunfullmäktige den 5 januari.

en klubba ligger på en bok med handskriven text.

Nytt i kommunen

 • Lockryds industriområde: Fortsatt intensivt arbete med detaljplanen. Under veckan har samråd gått ut och möten med sakägare är inbokade i slutet av februari. Samhällsutvecklingsstrateg reser till Sydkorea ihop med Business Region Borås och Business Region Göteborgs för deltagande på Batterimässa för att marknadsföra området.
 • I december 2023 genomfördes Yrkesmässa på Mogaskolan. Inriktningen var mot kommunala verksamheter. Ett stort engagemang från kommunens egna verksamheter att delta och visa upp sig på mässan. Stort intresse från högstadieeleverna om vilken verksamhet som kommunen bedriver.
 • I slutet av januari gick Knallebiblioteken igång skarpt vilket möjliggör utlåning/återlämning av böcker på samtliga bibliotek i Sjuhärad.
 • Trots orsaken till de missförhållanden inom socialförvaltningen som rapporterats kring i media i slutet av 2023 har responsen kring kommunens hantering, med tydlighet och öppenhet, tagits emot väl.

Samverkansavtal gällande gemensam HR‑funktion, Svenljunga - Tranemo

Sedan 2012 har Svenljunga och Tranemo kommuner haft en gemensam nämnd inom HR som haft benämningen Samverkansnämnd personal. 2021 gjordes en utredning för att undersöka för- och nackdelar med att ändra samverkansform från nämnd till avtalssamverkan. Beslut fattades inte vid den tidpunkten utan ärendet lyftes istället återigen 2023 där förslag blev att ändra samverkansform från nämnd till avtalssamverkan.

Kommunfullmäktige beslutade under måndagens möte att:

 • Godkänna att samverkansnämnd Personal övergår till avtalssamverkan med start 2024-03-01 under förutsättning att kommunfullmäktige i Tranemo kommun fattar liknande beslut.
 • Upplösa samverkansnämnd Personal i samband med övergång till avtalssamverkan.
 • Godkänna samverkansavtal enligt Kommunallagen 9 kap 27 § för gemensam HR-funktion mellan Svenljunga kommun och Tranemo kommun under förutsättning att kommunfullmäktige i Tranemo kommun fattar liknande beslut.

Förlängning och tillägg avsiktsförklaring med Logistea Lockryd Park AB

Ett markreservationsavtal (även kallat Letter of Intent) har funnits mellan Svenljunga Kommun och Logistea Lockryd Park sedan våren 2022 där ingången varit att detta ska gälla tills detaljplan för området vunnit laga kraft. Då detaljplanen ännu inte är klar behöver avtalet förlängas.

Kommunfullmäktige beslutade under måndagens möte att godkänna förslaget till förlängning. Avtalet kommer förlängas till 30 dagar efter detaljplanen vunnit laga kraft. Dock längst till och med 2024-12-31.

Tillägg till avfallstaxa 2024

Med start 2024 ansvarar kommunen för insamling av förpackningar från flerbostadshus. Taxan har därför kompletteras med tjänster för insamling av förpackningar i enskilda kärl, för att även boende i flerbostadshus där fyrfackskärl inte är en lösning ska kunna sortera förpackningar separat.

Kommunfullmäktige beslutade under måndagens möte att anta tillägget till avfallstaxan och att det gäller från och med dag efter kommunfullmäktiges möte. Här kan läsa avfallstaxan 2024 i sin helhet. Pdf, 344 kB, öppnas i nytt fönster.

Revidering av valnämndens reglemente

Valet till Europaparlamentet 9 juni 2024 innebär att reglementet för valnämnden setts över, reviderats och nu antagits av kommunfullmäktige.

Glöm inte att gå och rösta!

Här kan du läsa mer om valet till Europaparlamentet 9 juni 2024. Öppnas i nytt fönster.

Revidering av samverkansavtal för regional yrkesutbildning inom BRvux

Samverkansavtalet avseende regionalt yrkesvux tecknades första gången 2010 mellan kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Under denna tiden har regionalt yrkesvux blivit en allt viktigare motor i regionernas kompetensförsörjning. I och med att en ny reform kring planering och dimensionering av gymnasial utbildning införs behöver samverkansavtalet revideras. Kommunfullmäktige godkände det reviderade samverkansavtalet.

Övriga ärenden

 • Val av ny ersättare i kommunstyrelsen. Ny ersättare blev Owe Lundin (L).
 • Val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade att inte besluta kring ny ledamot utan valde att skjuta på det till nästa sammanträde, med andra ord bordlades ärendet.
 • Val av ny 2:e vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium. Ny 2:e vice ordförande blev Paulina Johansson (KD)
 • Val av ersättare till Sjuhärads samordningsförbund. Ny ersättare blev Kerstin Göss Lindh (S).
 • Motion från Lars Engström (MP) om förstärkt regelverk kring fyrverkerier/smällare i Svenljunga kommun. Kommunfullmäktige beslutade att motionen ska lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
 • Svar på motion kring klimatanpassade vattendomar. Kommunfullmäktige beslutade att anse motionen vara besvarad. 2020 lämnades motion om klimatanpassade vattendomar in Fredrik Skott (KD) och dåvarande politikerna i kommunfullmäktige Eva Johansson (C) och Marianne Josefsson (MP). Motionärerna föreslog att Svenljunga kommun tar initiativ till dialog med övriga Ätradalskommuner, i syfte att förändra nuvarande vattendomar så att de anpassas till dagens förutsättningar och klimat. Vidare föreslår motionärerna att i dialogen föreslå Ätrans Vattenråd som lämplig aktör för uppdraget att utreda frågan och att resurser i så fall ställs till förfogande från kommuner och övriga intressenter.
 • Reviderade avfallsföreskrifter för kommunen antogs av kommunfullmäktige. Orsaken till revidering av föreskrifterna är nya lagändringar. De reviderade avfallsföreskrifterna är anpassade efter det nya insamlingssystemet och har tagits fram med stöd av branschorganisationen Avfall Sveriges underlag till avfallsföreskrifter.
 • Revidering av färdtjänsttaxa 2024. Tidigare antagen taxa reviderades med anledning av att felaktiga belopp vid tidigare beslut. Ny taxa innebär en sänkning av grundtaxa till 52,49 kronor för de första 10 kilometerna, därefter 3,15 kronor per kilometer.
 • Plan för föräldrastöd upphävdes av kommunfullmäktige. Det operativa arbetet och samordningen av föräldraskapsstödsarbetet ligger numera på den förvaltningsövergripande enheten Barn och unga Svenljunga (BUS). Den övergripande och strategiska delen ingår i folkhälsoarbetet och inbegrips i verksamhetsplanen för folkhälsoarbetet. Med anledning av detta finns inte längre behov av tidigare antagen plan.
 • Ny förbundsordning för Sjuhärads samordningsförbund antogs av kommunfullmäktige.
 • Delårsrapport Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund godkändes av kommunfullmäktige.
 • Budget och verksamhetsplan 2024 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkändes av kommunfullmäktige.

Här du kan läsa protokollet i sin helhet. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: