Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Resultat från ungdomsenkäten på Mogaskolan

Under hösten 2023 genomförde vi för första gången ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) på vår högstadieskola Mogaskolan 7-9. Vi vill bli bättre på att ta hänsyn till ungdomars intressen och behov när vi fattar beslut och därför har vi genomfört denna enkät.

En skärm med tre ansikten som återspeglar tre olika humör.

Film: Vad säger resultatet?

Se filmen för att se vad våra ungdomar har svarat. Under filmen har vi sammanställt resultaten i text.

Sammanfattning: Vad säger resultatet?

Totalt 83 % av högstadie­ungdomarna och 92 % av gymnasieungdomarna ser positivt på framtiden!

Majoriteten av ungdomarna i Svenljunga är nöjda med sin fritid och utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen. Totalt 87 % av högstadieungdomarna och 84 % av gym­nasieungdomarna svarar att de är nöjda med sin fritid. 56-60 % tycker även att det finns ganska eller väldigt mycket att göra på fritiden.

Delaktighet

Runt 30 % av både högstadieungdomarna och gymnasieungdomarna vill påverka i frågor som rör kommunen. Andelen som ser sig ha möjligheter att påverka är lägre, totalt 22 % i högstadiet och 38 % i gymnasiet ser sig ha ganska eller mycket stora möj­ligheter att påverka i kommunen.

Majoriteten av de som vill påverka svarar att de inte vet vart de skulle vända sig för att påverka.

Hälsa

Vad gäller ungas hälsa syns tydliga könsskillnader i högstadiet. Bland killarna svarar 73 % att de mår mycket eller ganska bra, motsvarande andel bland tjejerna är 47 %.

Tjejer svarar även i högre grad än killar att de har regelbundna psykosomatiska be­svär. Exempelvis svarar hela 64 % av högstadietjejerna att de känner sig stressade flera gånger i veckan eller oftare, motsvarande andel bland högstadiekillarna är 20 %. Över hälften av högstadietjejerna känner sig även deppiga/nedstämda regelbundet.

LUPP-enkäten

LUPP är enkätundersökning som görs i flera skolor i Sverige och innehåller ämnena.

  • Fritid
  • Skola
  • Familj
  • Hälsa
  • Trygghet
  • Samhälle
  • Demokrati
  • Arbete
  • Framtid

Vi har även fått ta del av våra gymnasieelever svar som går i skolan i Borås stad, Deras resultat finns också med i rapporten

Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som ansvarar för den och görs i samarbete med skolor runt om i hela Sverige. .

.

Uppdaterad: