Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Ungdomars inflytande

Alla kan bidra till positiv förändring av sin omgivning. Särskilt du som är ungdom kan påverka din och samhällets framtid aktiv. På denna sida kan du läsa mer om hur du kan ha inflytande och ta plats i samhällsdebatten.

någon som sitter på en bänk med sin mobil

Vi vill på olika sätt både möjliggöra ungdomars inflytande och deras aktiva deltagande i förändringsprocesser. Det finns olika sätt att vara delaktig och utöva inflytande. Även att vara aktiv i en förening är ett sätt att ha inflytande. Här lyfter vi några av de specifika insatserna som vi gör för att möjliggöra och uppmuntra ungdomars inflytande. Vissa av dessa är punktinsatser, andra är löpande.

LUPP

Under hösten 2023 genomförde vi för första gången ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) på vår högstadieskola Mogaskolan 7-9. Vi vill bli bättre på att ta hänsyn till ungdomars intressen och behov när vi fattar beslut och därför har vi genomfört denna enkät.

 

Sammanfattning: Vad säger resultatet?

Totalt 83 % av högstadie­ungdomarna och 92 % av gymnasieungdomarna ser positivt på framtiden!

Majoriteten av ungdomarna i Svenljunga är nöjda med sin fritid och utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen. Totalt 87 % av högstadieungdomarna och 84 % av gym­nasieungdomarna svarar att de är nöjda med sin fritid. 56-60 % tycker även att det finns ganska eller väldigt mycket att göra på fritiden.

Delaktighet

Runt 30 % av både högstadieungdomarna och gymnasieungdomarna vill påverka i frågor som rör kommunen. Andelen som ser sig ha möjligheter att påverka är lägre, totalt 22 % i högstadiet och 38 % i gymnasiet ser sig ha ganska eller mycket stora möj­ligheter att påverka i kommunen.

Majoriteten av de som vill påverka svarar att de inte vet vart de skulle vända sig för att påverka.

Hälsa

Vad gäller ungas hälsa syns tydliga könsskillnader i högstadiet. Bland killarna svarar 73 % att de mår mycket eller ganska bra, motsvarande andel bland tjejerna är 47 %.

Tjejer svarar även i högre grad än killar att de har regelbundna psykosomatiska be­svär. Exempelvis svarar hela 64 % av högstadietjejerna att de känner sig stressade flera gånger i veckan eller oftare, motsvarande andel bland högstadiekillarna är 20 %. Över hälften av högstadietjejerna känner sig även deppiga/nedstämda regelbundet.

LUPP-enkäten

LUPP är enkätundersökning som görs i flera skolor i Sverige och innehåller ämnena.

 • Fritid
 • Skola
 • Familj
 • Hälsa
 • Trygghet
 • Samhälle
 • Demokrati
 • Arbete
 • Framtid

Vi har även fått ta del av våra gymnasieelever svar som går i skolan i Borås stad, Deras resultat finns också med i rapporten

Om du undrar över något som har med enkäten att göra eller om du vill veta mer om hur svaren ska användas så kan du kontakta Ida Ferger på Ung i Svenljunga som arbetar med de här frågorna i kommunen via mail ida.ferger@svenljunga.se

För att få göra en undersökning som Lupp måste det finnas en laglig grund. Grunden i detta fall är att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1. e i EU:s dataskyddsförordning).

Av 2§ MUCF:s instruktion framgår att Myndigheten bland annat ska verka för att målen inom ungdomspolitiken uppnås genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt samverka med myndigheter, kommuner, regioner och det civilsamhällets organisationer.

Unga kommunutvecklare

Unga kommunutvecklare är en sluten grupp där du som är ung i kommunen kan träffa andra unga som vill engagera sig i lokala samhällsfrågor. Unga kommunutvecklare träffas cirka 10 gånger per år och behandlar bland annat ansökningar till Ungdomspeng. Gruppens form är under utveckling och under 2024 kommer fler spännande nyheter om gruppen.

Detta forum riktar sig till dig som går i årkurs 6 upp till 18år. För att ha chans att bli en del av Unga kommunutvecklare kan du anmäla ditt intresse genom att prata med en befintlig medlem i gruppen eller prata med en ungdomsutvecklare på Ung i Svenljunga.


Svenljungaförslag

Genom Svenljungaförslaget har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. Alla som är folkbokförda i Svenljunga kommun kan lämna förslag. Det finns ingen åldersgräns, barn och ungdomar har samma möjlighet som äldre.

Svenljungarförslaget kan handla om allt som har med kommunens verksamhet är göra och som kommunen är ansvarig för. Till exempel skola, kultur- och fritidsverksamhet, äldre- och handikappomsorg, idrottsanläggningar, gång- och cykelvägar.

Genom att samla många digitala underskrifter kan du göra ditt förslag uppmärksammat. Om förslaget samlar minst 30 digitala underskrifter tas det automatiskt upp till politisk behandling.

Få reda på mer om Svenljungaförslag, skriv under ett förslaag eller lämna in ett eget Svenljungaförslag

Medborgardialog

Vid vissa frågor väljer våra politiker att starta en medborgardialog för att samla in perspektiv. Medborgardialog handlar om att vi, förtroendevalda och tjänstepersoner, tycker att dina idéer och synpunkter är en viktig tillgång för att utveckla den framtida kommunen. Medborgardialog innebär att förtroendevalda och tjänstepersoner aktivt och på olika sätt bjuder in/söker upp kommunens invånare för att få reda på vad de tycker, tänker och har för lösningar för olika problem.

Exempel på tidigare medborgardialoger där barn och ungdomar varit delaktiga är lek- och aktivitetsparken Thilanderskaparken och skoldialgen.

Läs mer om medborgardialog och tidigare dialoger

Följ våra nyheter för att få reda på när nästa medborgardialog börjar 

Byalagspeng - ett projektbidrag för alla

Byalagspengen är ett sätt att stimulera lokala initiativ som bidrar till lokal utveckling så vi tillsammans kan utveckla vår kommun. Målet med byalagspengen är att det ska vara ett enkelt och smidigt stöd att söka för de som har idéer som kan utveckla vår kommun.

Ansök om byalagspeng tillsammans med ett byalag

Studiebesök på kommunhuset

För att ge en inblick i hur kommunen fungerar, vår organisation, våra förvaltningar, vad demokrati är och mycket mer kring kommunen bjuder vi regelbundet in till studiebesök på kommunhuset. Det är framförallt mellanstadieklasser som kommer på studiebesök.

.

 • Ida Ferger, Ungdomsutvecklare, 0325-181 45
  073-765 42 27

Uppdaterad: