Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Anslagstavlan

På vår anslagstavla hittar du protokoll från alla nämnder. Alla kommuner måste ha en officiell anslagstavla. Våran finns här på vår webbplats. Dessutom kan du få hjälp med att få tillgång till allt som finns här via vårt kontaktcenter i entrén till kommunhuset.

Beskriver min bild
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden
Interna myndighetsnämnden
Samverkansnämnd arbetsmarknad
Samverkansnämnd personal
Krisledningsnämnden
Övriga anslag

Överklagan

Då de justerade kommunala protokollen tillkännages (publiceras) och 21 dagar framåt kan de beslut som fattats på sammanträdet överklagas av kommunmedlemmar. Överklagandet, som ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på, lämnas till förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten genomför en laglighetsprövning och ett överklagat beslut upphävs om,


  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.


För att ta del av protokollen följ länk vid anslagen. De protokoll som inte publiceras lämnas ut på begäran. 

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 29 september 2020