Tillbaka till startsidan

Du är här:

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Vi är till för alla. Vi jobbar på att vara inkluderande både som organisation och plats. Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet jobbas med på olika nivåer. På denna sidan får du en liten inblick i detta arbete.

Beskriver min bild

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet jobbas det med på olika nivåer. Om du undrar hur en specifik verksamhet tar hand om detta får du gärna ta kontakt för att få mer information. Nedan får du en inblick i på vilka sätt vi arbetar med dessa värden på övergripande nivåer. Denna sammanställning är under utveckling.

Rådgivande organ vidgar perspektiv 

I många utvecklingsfrågor och projekt är de rådgivande organen ett viktigt stöd för att säkerställa att allas perspektiv tas hänsyn till. Funktionshinderrådet är mycket involverad i tillgänglighetsfrågor, både gällande den fysiska miljö och den fysiska samhällsutvecklingen men också kring webbplatsen och vår digitala tillgänglighet. Ett exempel är att funktionhinderrådet mycket aktivit deltog i utvecklingen av vår lek- och aktivitetspark Thilanderska parken. Pensionärsrådet är ytterligare ett rådgivande organ som hjälper oss att värna om våra äldre medborgares perspektiv.

Tillgänglighet i offentlig miljö

Även den fysiska miljöns tillgänglighet jobbar vi med på olika plan.

Läs mer under tillgänglighet i offentlig miljö »

Tillgänglighetsdatabasen

Under sommaren 2020 genomförde vi ett projekt att inventera så många som möjligt av våra verksamheter för att registrera dessa offentliga miljöer i tillgänglightesdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Handikappguiden

Vilka kommunala eller allmänna lokaler är tillgängliga för dig med funktionsnedsättning, hur svårt eller lätt är det att besöka och vistas i de olika lokalerna? Handikappguiden Pdf, 162 kB, öppnas i nytt fönster. vill ge svar på dessa frågor.

Krav på tillgänglighet vid bygglovsprövning

En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning. När vi granskar en bygglovsansökan tittar vi även på byggnationens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, lämplighet för sitt ändamål, och allmänna intressen.

Tillgänglighet på webben 

En tillgänglig webb är en webb som fungerar bättre för alla, oavsett funktionsnedsättning eller ej. Att göra något möjligt för få gör det lättare för alla. Detta leder vårt utvecklingsarbete kring denna webbplats. Läs hela vårt tillgänglighetsutlåtande för att få reda på hur vi arbetar och hur du kan ge återkoppling.

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet är en grundprincip som vi utgår från i allt från rekrytering till hur vi skriver och uttrycker oss genom text och bild i olika kanaler. Så vi ämnar att ha en medvetenhet om olika perspektiv i allt vi gör.


En specifik insats är ”Alla tillsammans”-dagen 2018 för elever i årkurs 7-9 på Mogaskolan. Den hade fokus på HBTQ och jämställdhet. Alla tillsammans-dagen är ett årligt återkommande arrangemang som finansieras av folkhälsobidrag, men anordnas av fältverksamheten och barn- och utbildningsförvaltningen. Även ledare från ideella föreningar i kommun hjälper till denna dag. Det är framförallt via folkhälsoarbetet som det aktivt arbetas med dessa perspektiv. Och detta påverkar hela vår organisation. Folkhälsan har som mål att genomsyra alla förvaltningars arbete. Fokus är att ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Oavsett vilka folkhälsoinsatser som genomförs ska det finnas ett HBTQ och jämställdhetsperspektiv med i planeringen och genomförandet.

Utbildning

Under våren 2020 genomför vi en utbildningsdag kring HBTQIA för politiker och tjänstepersoner.

Under 2019 har vi dedikerat en chefdag till temat tillgänglighet och en till jämställdhet och mångfald; där ingick bland annat föreläsningar och grupparbeten om jämställd kommunikation, mångfald i rekrytering, härskartekniker, tillgänglighet i skriftligt språk.


HBTQI-diplomerad elevhälsa

I juni 2021 fick vår elevhälsogrupp sin diplomering i HBTQI av RFSL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och blev därmed först i Sjuhärad med denna diplomering. Gruppen är numera redo att möta elever i deras frågor, funderingar och känslor. Förutom att hela elevhälsoteamet nu är en HBTQI-diplomerad arbetsgrupp har också två av våra rektorer, Mogaskolans mentorer samt en av Mogaskolans pedagoger, vår folkhälsostrateg och en socialsekreterare från individ- och familjeomsorgen deltagit i utbildningen. Snart fortsätter vi med fler - under vintern ska alla rektorer utbilda sig och blir därmed snart också en HBTQI-diplomerad arbetsgrupp. Att öka kunskapen om HBTQI kopplat till elever och ungdomar är en viktig del för oss ur ett jämställdhet och- mångfaldsperspektiv.


.

Kontakt
Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: