Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Utveckling industriområde Lockryd

Välkommen till Lockryd - i hjärtat av Sjuhärad! På denna sida får du information om utvecklingen på vårt industriområdet Lockryd. Här finns redan flera väletablerade företag, planlagda industritomter och stora planer för framtiden! Just nu arbetar vi med detaljplanen för en stor, sammanhängande industritomt.

kartbild över Business Region Borås med hjärta som markerar Lockryd

Etablera i Lockryd

Ett strategiska läge vid riksväg 27 möjliggör etablering av industri, handel och kontor. Inom en timmes bilfärd finns en miljon möjliga kunder. För dig som söker ett läge med god logistik har Lockryd nära till både järnväg, flyg och hamnar. Riksväg 27 är en viktig transportled i Boråsregionen Länk till annan webbplats. och en del av Baltic Link, länken för transportnätet i Östersjöregionen.

I Lockryd finns idag ett mindre handelsområde för trädgård och utemöbler samt en populär vägkrog. Lockryd är också en knytpunkt för bussresor.

Ledig mark

Fler etableringar är planerade. Just nu finns fortfarande cirka 25 hektar ledig mark (inte sammanhängande). Vi håller på att planlägga en sammanhängande yta på 1 000 000 kvadratmeter. Vi samarbetar med Boråsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att möjliggöra en stor etablering i Lockryd. Vi uppdaterar informationen om detta projekt regelbundet.

1 000 000 kvadratmeter industrimark

Vi håller på att planlägga en sammanhängande yta på 1 000 000 kvadratmeter. Vi arbetar i två spår; å ena sidan samverkan inom Boråsregionen och med de intresserade företag för att möjliggöra etablering. Å andra sidan undersöker vi vilka behov som kan uppstå i kölvattnet av en eventuell större företagsetablering - exempelvis behov av fler bostäder och mer barnomsorg.

Vad händer just nu?

Här kan du läsa vad vi jobbar med för tillfället för att möjliggöra en större industrietablering i Lockryd.

Detaljplan och utredningar

Just nu jobbar vi med olika delar kring att detaljplanelägga Öppnas i nytt fönster. den stora industritomten. Målsättningen är att detaljplanen är klar våren 2024.

Lördag den 9 september meddelade den norska batteritillverkaren Freyr att de avslutar samarbetet med fastighetsbolaget Logistea. Dessa hade gemensamt planerat att etablera sig i Svenljunga. Hur påverkar detta vårt industriområde Lockryd? Vi fortsätter arbeta för utveckling av området, både internt och tillsammans med bland andra Boråsregionen. Både vi och externa intressenter tror på denna plats, som är unik i Sverige.

Ett industriområde vi och andra tror på

För oss kom beslutet plötsligt. Men vi var från start medvetna om att etableringen inte var hugget i sten. Denna medvetenhet fanns alltid med i planeringen för oss. Beslutet att Freyr inte etablerar sig i Svenljunga var alltså en möjlighet vi redan hade räknat med. Vi har alltid haft en stark tro på detta industriområde, vilket har stärkts ytterligare under arbetet de senaste två åren.

Fler och fler externa aktörer har fått upp ögonen för platsen. De har bekräftat att detta är ett område att satsa på. Här finns närhet till transportleder, och området är unik i sin storlek i vår del av Sverige. Samarbetet med bland annat Boråsregionen och Business Sweden fortsätter. Det finns fortsatt ett stort externt intresse för platsen och vi fortsätter arbetet för denna utveckling.

Arbetet med detaljplanen fortsätter

I stort fortsätter vi arbetet med detaljplanen Öppnas i nytt fönster. som planerat. Hur exakt detta arbete i vissa detaljer nu behöver omformas kommer vi fram till under veckan. Detaljplanen är den viktigaste grundbyggstenen för utvecklingen av industriområdet Lockryd. Vår målsättning är att ha en detaljplan redo under våren 2024.

Vi har ett pågående avtal med fastighetsbolaget Logistea Öppnas i nytt fönster. som gäller fram till årsskiftet. Vi fortsätter att arbeta efter detta.

Även inom övriga delar av vår organisation fortsätter arbetet som planerat. Vår projektledare Magnus Nilsson håller på att lämna över uppgifter till kollegorna; våra samhällsutvecklingsstrateger. Planen var från start att denna rollen skulle vara tidsbegränsad. Vi har under hela våren planerat för en viss omfördelning av arbetsuppgifter och är nu till hösten redo med det nya upplägget i vår projektgrupp. Fokus här ligger, precis som sedan starten, på att utveckla hela industriområdet och möjliggöra etablering av större industrier.

 • Naturvärdesinventering
 • Geoteknik
 • Bergteknik
 • Hydrogeologi/Grundvatten
 • Arkeologi (kvarstår är en slutundersökning och eventuell flytt av 6 gravar)
 • Markmiljö
 • Kulturmiljöutredning Läggared
 • Arkeologi steg 1, steg två avslutas i början på hösten 2022
 • VA-utredning
 • Skyfall- och dagvatten
 • Trafik
 • Markavvattning
 • Buller och omgivningspåverkan
 • Riskanalys

Några exempel på resultat är att det i naturvärdesinventering framkommit att det finns grodor och ödlor, men inga lekområden. Markmiljöundersökning visar på låga markföroreningar på hela området (samt området kring den nedlagda deponin). Undersökningen kring geoteknik och hydrologi visar på berg av god kvalité, samt låga svavel- och radonvärden. Gällande den arkeologiska utredningen så har alla fynd utretts och förundersökningen är avslutat. Det som kvarstår är en slutundersökning och eventuell flytt av 6 gravar.

Samarbetet börjar och formas

Torsdag den 30 mars har Logistea tecknat ett samarbetsavtal med FREYR Battery AS avseende fördjupat arbete för etablering av battericellsproduktion i vårt industriområde Lockryd.

Vi är väldigt glada över det fördjupade samarbetsavtal som har knutits mellan Logistea och FREYR Battery och att vi därmed tar ytterligare ett steg i processen att möjliggöra etableringen av en battericellsfabrik i Lockryd, säger Sebastian Nydén, kommunchef i Svenljunga kommun.

Vi har arbetat intensivt både lokalt, regionalt och nationellt sedan det första offentliggörandet i december 2021. Det är många aktörer som har del i att detta projekt nu tagit ytterligare ett steg framåt. Detta är ett resultat av god samverkan, säger Annica Berglund, Business Region Borås. Vi har fått uppskattning för det arbete vi lagt ner hittills och arbetar med tillförsikt vidare med att förbereda oss i Boråsregionen så att vi står väl rustade inför en etablering.

För mer information, se Logisteas pressmeddelande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samarbetet tar slut

Lördag 9 september 2023 avslutar Freyr samarbetet med Logistea. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under våren 2022 påbörjar vi utredning kring vatten- och avloppsnätet för att ta reda på vilka eventuella förändringar vi behöver göra på nätet för att kunna tillgodose behovet av en nyetablering och ökat inflyttning till området.

I augusti pågår VA utredning fortfarande men det har blivit tydligt att det finns två alternativ: att bygga ett lokalt reningsverk i Lockryd eller en överföringsledning till Svenljunga och bygga om vårt nuvarande reningsverk. Det senare alternativet är betydligt snabbare. Kylvatten till fabriken är fortfarande en öppen fråga om det är ett kommunalt ansvar eller företagets.

Det är viktigt att komma ihåg att det tar lång tid att bygga reningsverk. Från beslut tar det 4-7 år tills bygget är klar.

Sammanställning och rapport av utredningen kommer vara klar i slutet på november. Vi har samtidigt påbörjat en utredning kring utbyggnad av Svenljunga reningsverk, från 7 000 pe till 20 000. Men ett tillstånd från Länstyrelsen tar vanligtvis 2 år (innan beslut). Även denna utredning om utbyggnad blir klar i november.

I augusti 2021 lämnade vi tillsammans med Boråsregionen in ett förslag på Lockryd som etableringsort till Volvo/Northvolt som annonserat efter industrimark. Även om detta inte blev aktuellt gjorde det att fastighetsbolaget Logistea fick upp ögonen för Lockryd och vi hade ett väl genomarbetat underlag redo.

För att möjliggöra den efterfrågade etableringen behövde vi utöka vårt ägande av mark i Lockryd, därför beslutade Kommunfullmäktige om inköp av mark samt markbyte i slutet på december 2021.

Därmed var alla pusselbitar på plats för att Logistea och internationella battericellstillverkaren Freyer kunde teckna en villkorad avsiktsförklaring för ett hyresavtal om att bygga en fabrik i Lockryd. Avsiktsförklaringen handlar om en 380 000 kvadratmeter stor nyproduktion. Företagen har tecknat ett exklusivt markreservationsavtal om en miljon kvadratmeter markyta med oss.

Avsiktsförklaringen med hyresgästen är initialt villkorad av att Logistea erhåller markanvisningsavtal med Svenljunga kommun, vilket vi bedömer kan ske i början av året 2022. Avsiktsförklaringen gällande hyresavtalet har också villkorat en lagakraftvunnen detaljplan.

Letter of intent (LOI) mellan Logistea och Freyr tecknades 12 december 2021. Innebär bland annat:

 • Hyresavtal om 380 000 kvm nyproduktion villkorat av en lagakraftvunnen detaljplan.
 • Arbetet med detaljplanen ska vara påbörjad senast 2022-03-31.
 • Freyr kommer inte att påbörja arbetet med någon annan etableringsort i Sverige under tiden avtalet gäller, dvs tom 2023-12-31.

Letter of intent (LOI) mellan Svenljunga kommun och Logistea avseende markoption godkändes av kommunstyrelsen 24 januari 2022.

22 december 2021 undertecknades en villkorad avsiktsförklaring om hyresavtal nyproducerad fastighet på 380 000 kvadratmeter mellan Logistea och Freyer.

På måndag 7 februari beslutade kommunfullmäktige om Markreservationsavtal med Logistea AB och Holdingaktiebolag Knut Hansson.

 • Avtalet omfattar 1 000 000 kvadratmeter mark för etablering av produktionsanläggning och industripark.
 • Logistea har till och med 31 december 2023 en exklusiv option på att förhandla med kommunen om ett markköp av projektområdet.
 • Kommunens utgift för markköp och framtagande av detaljplan uppskattas till cirka 25 miljoner kronor. Logistea ska medfinansiera 10% av utgiften, 2,5 miljoner kronor. Vid köp av mark avräknas fakturerat belopp, men om det inte blir något köp återbetalas det inte utan får ses som en kostnad för Logistea för en exklusiv köpoption under 2 år.
 • Den exklusiv optionen på markköp innebär också att Logistea/Freyer har Lockryd som enda etableringsort för batterfabrik i Sverige till och med 31 december 2023.

Under vecka 24 deltog vår projektledare, näringslivstrateg och representanter från Borås Regionen och Business Sweden tillsammans på en träff i Oslo med intressenterna för industrimarken.

Kommunfullmäktige beslutade på måndag den 13 juni om samverkansavtal med Borås Stad. Den potentiella etableringen av en ny batterifabrik innebär bland annat ett framtagande av detaljplan som är ett omfattande arbete. Arbetet kräver fler personella resurser än vi har. Eftersom en etablering av en batterifabrik skulle medföra nytta för angränsande kommuner har samverkan med Borås Stad tagits fram som förslag. Detaljplanarbetet bedriver vi i projektform med upphandlad plankonsult där konsulten även blir projektledare. Kommunfullmäktige beslutade att anta förslaget på samverkansavtal mellan Svenljunga kommun och Borås Stad. Du kan läsa mer om detta i protokollet.

Vi har en projektgrupp för detaljplan tillsammans med tjänstepersoner från Borås och Svenljunga. Samverkan sker via Boråsregionen. För att Letter of intent (LOI) med Logistea skulle behålla sin giltighet behövde vi påbörja detaljplanprocessen innan 30 mars 2022. Vi lägger mycket fokus på att lösa praktiska frågor kring den kommande detaljplan. Arbetet med detaljplan har vi formellt påbörjat under februari 2022.

Under februari, mars och maj hade vi erfarenhetsutbyte med bland annat Skellefteå kommun och Göteborgs stad kring stora etableringar inom batteriindustrin och deras lokala påverkan.

Med start februari 2022 höll vi möten med olika intressegrupper som finns geografisk nära, exempelvis nära grannar och PRO Hillared.

Vanliga frågor och svar

Vi har inget exakt svar än; avstånd utreder vi utifrån påverkan, buller, riskanalys och landskapsanalys.

 • Geoteknik: Utredningen av vad marken består av, hur mycket tryck marken tål och hur branta slänter kan vara. Utredningen görs genom borrningar i marken, laboratorieanalyser och beräkningar.
 • Naturvärdesinventering: Utredningen analyserar vilka ekologiska värden som finna på platsen med särskilt fokus på sällsynta och skyddade arter.
 • Buller: Utredningen beräknar buller från båda trafik och verksamheter och jämför dem med fastställda nivåer. Många ljud är kortvariga, t ex en passerande bil, därför beräknas båda maximalt ljud och ”ekvivalent” som är en beräknad utjämning över tid.
 • Riskutredning: Sannolikhet för olycka och konsekvens vid en olycka räknas om till ett tal som visar antal allvarligt skadade per 10 000 år på platsen och jämförs sedan med rikt-tal för vad som brukar ses som acceptabelt.
 • Arkeologi: Arkeologer gräver först provgropar för att se spår av om människor vistades på platsen för länge sedan. Hittar de spår kan de både lämna till laboratorium eller gräva mer detaljerat.
 • Miljöteknisk utredning: Prover tas i mark och vatten och analyseras för att hitta ämnen som kan påverka människor och natur. Resultaten jämförs sedan med gränsvärden för Känslig Markanvändning (till exempel bostäder och skolor) och Mindre Känslig Markanvändning (till exempel industri och handel).
 • Trafik och mobilitet: Dagens trafik räknas och sedan beräknas framtidens trafik. Trafik i korsningar analyseras för att se om väntetider och köer blir oacceptabelt långa. Det görs även en analys av hur stora riskerna för olyckor är i trafiken.

Prenumerera på uppdateringar

Nu kan du få uppdateringar om vår process kring batterifabriken och annat kring utvecklingen av vårt industriområde Lockryd till din e-post.

Hantera prenumerationer

.

Magnus Nilsson, Projektledare, 0325-183 41
Fredrik Dahl, Näringslivsstrateg, 0325-184 06
Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef, 0325-183 39
Pier Andersson, Enhetschef Plan & Exploatering, 0325-184 40

Uppdaterad: