Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Naturområden

I vår kommun finns många fina naturområden. För att skydda några av dessa har det bildats naturreservat. Det är länsstyrelsen som beslutar om de flesta naturreservaten, men även kommuner har den möjligheten.

någon håller upp ett torkat löv mot solen, strålarna lyser igenom lövet

Vad är ett naturreservat?

Naturreservat kan bildas för att:

  • bevara biologisk mångfald
  • vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
  • tillgodose behov av områden för friluftslivet
  • skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

I ett naturreservat gäller allemansrätten som vanligt men det finns även särskilda föreskrifter, eller regler. Varje reservat är unikt med egna föreskrifter anpassade efter områdets förutsättningar.

Här nedan kan du läsa mer om de olika naturreservaten som finns inom kommunen.

Fegenområdet ligger i sydöstra delen av Svenljunga kommun och gränsar till Halland och Småland. Sjön Fegen anses som en av södra Sveriges mest skyddsvärda sjöar och är en av de större sjöarna i sydvästra Sverige. Fegen ligger i tre län och tre olika kommuner.

Du kan läsa mer om naturreservat Fegen på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klev ligger strax norr om Mårdaklev, i södra delen av Svenljunga kommun. Området ligger längs vägen mellan Svenljunga och samhället Ätran, i Hallands län. Det är ett trädgårds- och parkområde med vidkroniga ekar och bokar. I norr finns en skogbevuxen bergbrant. På berget finns rester av en skansanläggning. I väster finns en blockig rasbrant.

Inom reservatet ligger även Klevs gästgiveri med anor från 1650-talet. För att bevara husen förklarades dessa som byggnadsminne 1988. Miljön kring husen blev naturreservatet året därpå.

Gästgiveriverksamheten upphörde på 1950-talet, men tre större byggnader finns kvar. Dessa är från 1700- och 1800-talen.

Du kan läsa mer om Klevs natur- och kulturreservat på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Holmaberget är en liten bergknalle med annan bergart än omgivningen vilket gör att växtligheten är mycket artrikare där än i landskapet runtomkring. I sluttningen mot väster växer lind, ek och hassel och i den östliga branten växer alm och lönn. På krönet finns bland annat liljekonvalj. Naturreservatet som är 0,5 hektar stort ligger sex kilometer söder om Örsås.

Du kan läsa mer om Holmaberg naturreservat på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturreservatet är beläget sydöst om tätorten Svenljunga och ingår i myrkomplexet Hästömossen. Bjällermossen ligger intill kommungränsen mot Tranemo kommun, strax väster om Sjötofta.

I naturreservatet ingår en mosaik av kärr, sumpskog och barrblandskog. Hjortronblom, orre och gamla senvuxna tallar finns i området. Ute på mossen finns flera skogsöar där tall dominerar med inslag av gran och björk.

Du kan läsa mer om Bjällermossens naturreservat på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Ätran vid Buttorp, strax norr om Sexdrega, finns en av södra Sveriges få naturliga forsar av sin storlek. Strömmande och forsande vattendrag är avgörande för flera arter – bland annat öringen. Där har kommunen bildat ett naturreservat.

Här kan du läsa mer om Buttorps forsar. Öppnas i nytt fönster.

.

Mimi Ljungmark, Kommunekolog, 0325-184 36

Uppdaterad: