Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Gamla stenbron

Den gamla stenvalvsbron mitt i Svenljunga tätort är ett fornminne och en symbol för vår kommun. Sträckan var del av viktiga handelsleder i svunna tider. Idag står den kvar som ett minne över platsens historia. November 2022 rasade en del av bron in, precis innan vi skulle fira 200 års jubileum. Sedan dess är det tyvärr inte längre möjligt att gå eller cykla över bron. På denna sida kan du få reda på mer om bron.

Beskriver min bild

Avspärrning

Vi har placerat en varaktig avspärrning kring bron. Kom ihåg att det är förenat med livsfara att vistas på eller nära bron. Säkerställ därför gärna att barn och ungdomar i din omgivning är medvetna om att det är förbjudet att ta sig över avspärrningen.

Vattennivå

Det blir ofta höga vattennivåer vid stenbron, men risk för översvämningar i närområdet och längs hela Ätran. Vid gamla stenbron har vi en mätpunkt för vattennivån. Vi mäter flera gånger per timme. När nivån passerar kritiskt läge höjer vi vår beredskap framförallt kring våra vatten- oh avloppssytem.

Vid normala vattenflöden ligger Ätrans nivå på 140,5 till 141,5 meter över havet. Kritisk nivå är från 142,5 meter över havet.

Hur gick det till när bron rasade?

Vid rutinarbete i området under slutet på oktober 2022 uppmärksammade vi att pelare började luta och material från översta skiktet försvann neråt snabbare än vanligt. Därför gjorde vår konsult en besiktning. Besiktningen visade brister i strukturvalv och på andra ställen. Vi stängde av bron på tisdag 1 november. Under natten mellan onsdag 9 november och torsdag 10 november rasade en del av sidan på bron.

Konsulter med teknisk expertkunskap på broar har undersökt bron för att söka svar på alla frågor som raset förde med sig. Dykare har också varit nere i Ätran för att se hur det ser ut under vattenytan och på botten.

Under 90 talet plockades bron ner och återställdes till originalskick efter många år med olika typer av förstärkningar. Sedan dess har bron fått stå ut många översvämmningar. Inte minst den största någonsin uppmätta vattenflödet 2019, då stenbrons hela valv var under vatten. Vi har varsamt gett den stöd genom alla år under Ätrans höga flöden och kontinuerligt tagit hand om den. Tyvärr går det inte med säkerhet att avgöra vad exakt det är som har orsakat att bron rasade.

Med ekonomiskt stöd från Länstyrelsen Västra Götaland kunde vi ta reda på brons status och förutsättningar för en eventuell återuppbyggnad av bron. Vi anlitade experter för att undersöka bärighet, göra en särskild inspektion, skapa en batymetrisk karta (terrängkarta under vatten) samt ge ett antikvariskt utlåtande och en konsekvensbeskrivning. Du kan läsa en sammanfattning av dessa undersökningar under nästa rubrik. Där kan du även ladda ner utredningarna i sin helhet.

stenbro med rasat del

Bron blir enbart fornminne

I november 2023, ett år efter raset, beslutar politikerna i kommunfullmäktige med hjälp av resultat från utredningarna vad som ska hända med bron. Beslutet är att låta stenvalvsbron stå orörd och fungera som ett fornminne. Som del i detta kommer vi placera informationsskyltar med information på båda sidor om bron. Genom detta blir det enkelt och smidigt för alla att läsa utredningen runt bron samt det antikvariska utlåtandet och konsekvensbeskrivning.

Vi är medvetna om att bron kan rasa ytterligare.

Utredningar och resultat

Flera utredningar ligger till grund för detta beslut.

Du kan läsa hela utredningen genom att ladda ner den här i pdf-form (observera att vi inte kan garantera att dokumenten är fullständigt tillgänglighetsanpassade):

I det antikvariska utlåtandet kan du även läsa om bron ur ett historiskt perspektiv. Platsen har en lång historia för att länka ihop resande mellan Jönköping och Göteborg.

Sammanfattningsvis går det inte att fastställa den exakta orsaken till raset, men det mest troliga är en kombination av tre faktorer:

  • höga vattenflöden
  • brons konstruktion
  • förändringar i botten på Ätran under och kring bron.

Slutsatsen av det antikvariska utlåtandet och konsekvensbeskrivningen är att bron har ett viktigt och värdefullt historiskt värde. Slutsats av den särskilda inspektionen var att det finns tre möjliga vägar att gå vidare med bron.

  1. Låta bron stå som fornminne.
  2. Bygga upp bron enligt gammal konst.
  3. Bygga en ny bro som ser ut som den gamla.

Men alternativ 2 och 3 bygger på att det måste vara möjligt att säkerställa att förutsättningarna på botten lämpar sig för en bra grundläggning av bron. Vid undersökningen under vattenytan har dykarna upptäckt en oroväckande slänt. Det är jord, stenar och andra massor som virvlat runt i vattnet och flyttat sig för att skapa en brant slänt mellan broarna. Detta hade behövts åtgärdas inför en eventuell återuppbyggnad. En sådan åtgärd kräver tillstånd från Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen. För att vidare kunna utreda hur mycket inverkan denna förändring på Ätrans botten hade och har på brons stabilitet tog vi fram en batymetrisk karta. Batymetri beskriver terrängens fysiska form under vatten och är motsvarigheten till topografi på land. Med hjälp av kartan kunde experter bedöma hållfastheten på Ätrans botten och klargöra att det krävs omfattande åtgärder och förstärkningar av botten för att få rätt förutsättningar. Enligt expertens bedömning av kartan kan det föreligga ett stabilitetsproblem ner mot djuphålan, som också kan vara en del av orsaken till raset.

Det är svårt att ge en exakt summa för vad en eventuell återuppbyggnad hade kunnat kosta. Den samlade bedömningen är att det finns alldeles för många osäkerhetsfaktorer. Konsultföretaget i projektet menar att det kommer att kosta minst 10 miljoner kronor. Men eftersom hållfastheten på Ätrans botten är osäker kan denna summa dubbleras eller bli ännu högre.

Eftersom nuvarande vattennivåer varierar väldigt mycket anser våra konsulter inte att bron med nuvarande konstruktion och utformning är optimal för miljön. Skulle bron byggas om för att klara av nutidens vattennivåer skulle det behövas en högre bro. Men då finns inte den kulturbyggnation kvar som bron symboliserar idag.

Med bakgrund av dessa slutsatser och eftersom bron inte fyller en funktion ur ett infrastrukturperspektiv är det enligt samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inte befogat att gå vidare med en återuppbyggnad.

Drönarbild stenbron i Svenljunga tätort.

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: