Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Stöd till barn och ungdom

Du som är barn eller ungdom har rätt att växa upp under goda förhållanden. Från oss kan du och din familj få hjälp och stöd med olika problem som är svåra att lösa på egen hand. Vi har samlat information om dessa på denna sida.

ett barn/ungdom som sitter på en äng och blåser på en maskros

Råd, stöd och hjälp med eller utan beslut

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Vi har därför olika former av verksamheter som riktar sig till familjer, barn och ungdomar. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller något beslut, medan andra insatser kräver att vi gör en utredning och fattar ett beslut om att en person är i behov av insatsen.

Detta kan du få hjälp med

Våra handläggare kan bevilja stödinsatser såsom:

 • rådgivning och stöd
 • medling
 • kontaktperson eller kontaktfamilj
 • stödjande insatser i hemmet av familjearbetare
 • familjehem, jourhem eller behandlingshem

Innan en insats kan bli aktuell måste våra handläggare göra en utredning om din och din familjs situation. Syftet med en utredning är att klargöra om - och i så fall vilken - hjälp som behövs.

Utredningen gör vi så långt det är möjligt tillsammans med dig och dina föräldrar och vi gör det i syfte att samla kunskap om dig så att vi får en bild av vad du och/eller dina föräldrar behöver för stöd och hur det ska anpassas för att passa just er.

I överenskommelse med dina vårdnadshavarna kan samtal även göras med släkt och vänner och ibland kan vi behöva uppgifter från till exempel skolpersonal, vårdcentral och BUP (barn och ungdomspsykiatrin).

Du och dina vårdnadshavare informeras om allt som händer och som skrivs i utredningen. Vårdnadshavare som inte lever tillsammans får samma information.

När utredningen är färdig

När utredningen är färdig beslutas om det finns behov av en insats och om du inte får den hjälp du önskar har du alltid rätt att överklaga.

I första hand erbjuds frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen. I enstaka fall kan det bli aktuellt att barn vårdas med stöd av LVU, lagen om vård av unga. Detta sker bara då barnet riskerar att fara mycket illa i sin hemmiljö eller på grund av sitt eget beteende. Vid LVU-förhållanden ska barnet få både skydd och vård.

Du kan kontakta någon av socialsekreterarna via vårt kontaktcenter på telefon  0325 - 180 00 eller via e-post.

Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling.

Särskilt stöd

Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Verksamheten kan aldrig utformas lika för alla barn. De som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få detta. Stödet ska utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar.

Rätten till särskilt stöd

Rätten till särskilt stöd är inte knuten till en diagnos. Ibland har eleven behov av stöd en kortare tid exemplevis vid en kris i livet. Ibland längre exempelvis om eleven har en funktionsvariation.

I skolan vill vi se och arbeta utifrån barnets resurser. Det innebär att ditt barn ska ha möjlighet att känna att de lyckas utifrån sina egna förutsättningar trots funktionsvariation.

Kontakt

I frågor kring behov av särskilt stöd ska du som förälder i första hand ta kontakt med ditt barns klasslärare/mentor i andra hand rektor. Rektor har ett övergripande ansvar för att alla elever får de stöd de behöver. Du kan även rådfråga Elevhälsan i frågor kring en elevs behov av särskilt stöd.

Skolverkets webbplats om särskilt stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närhälsan i Svenljunga har en särskild mottagning för dig som är upp till 25 år. Vi har öppet för alla tills du fyller 25 år. Vi har tystnadsplikt och de flesta besök är kostnadsfria. Till oss är du välkommen om du behöver hjälp eller har funderingar kring: 

 • hur du mår
 • relationer
 • preventivmedel
 • sexualitet
 • livsstilsfrågor
 • och mycket annat

Om du har fyllt 18 år och uteblir utan att meddela oss, kostar det 100 kronor. Det går bra att tala in återbud på våra telefonsvarare.

Läkarbesök kostar 100 kronor för dig över 20 år, men är alltid gratis om ditt besök handlar om preventivmedel eller sexuellt överförbara infektioner.

Våra fältare jobbar uppsökande och med ett kontaktskapande arbetssätt. Vi arbetar i de miljöer ungdomarna vistas och har kontakt med ungdomarna på sociala medier. Vi har tid att lyssna och är tillgängliga samt kan ge råd och stöd när det behövs.   

Ungdom          

Du som ungdom kan komma till oss om du 

 • behöver stöd och motivation
 • har bekymmer hemma, på skolan eller på din fritid.
 • har frågor om alkohol och droger
 • har en vän eller familjemedlem som du är orolig för
 • har blivit utsatt för mobbning eller andra kränkningar till exempel på sociala medier
 • behöver en vuxen att prata med
 • är osäker på vem du ska prata med, så kan vi lotsa dig vidare

Förälder

Du som förälder kan komma till oss när du

 • behöver tips om vart du kan vända dig när du har frågor eller behöver stöd runt din tonåring
 • vill informera eller diskutera kring ungdomssituationen i ditt område.

Kontakt

All kontakt med Fältarna är frivillig och bygger på förtroende samt ett respektfullt bemötande. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.  Vi har tystnadsplikt men anmälningsskyldighet om vi ser att någon far illa.

lena.hedin@svenljunga.se

Vi finns på även på facebook: Jennie Fältare

Det kan handla om skolk, brottslighet eller droger. Skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten samarbetar för att hjälpa barn och ungdomar. Samarbetet förkortas SSPF, som står för skola-socialtjänst-polis-fritid. Hos oss ingår även vår arbetsmarknadsenhet.

Målet är en fungerande skolgång och ett liv fri från kriminalitet och droger

I SSPF samverkar skola, socialtjänst, polis, fritidssektor och arbetsmarknadsenheten för att upptäcka barn och unga i riskzon för kriminalitet eller missbruk. Målet är att ungdomar i kommunen ska ha en fungerande skolgång och leva ett liv fritt från kriminalitet och droger. Vi arbetar med barn och ungdomar 10-21 år.

Med SSPF vill vi fånga upp barnet eller ungdomen tidigt. Du kan som vårdnadshavare kontakta skolan, socialtjänsten eller koordinator för SSPF om det finns oro för barnet eller ungdomen. Det kan till exempel handla om:

 • Svårigheter att koncentrera sig i skolan.
 • Hög frånvaro från skolan.
 • Aggressivt beteende.
 • Vänner som begår brott.
 • Barnet eller ungdomen har begått ett brott själv.
 • Vänner som använder droger.
 • Barnet eller ungdomen har tagit droger själv.
 • Barnet eller ungdomen saknar en positiv fritidsaktivitet.

Ofta krävs flera saker för att en ung person ska hamna i kriminalitet eller drogmissbruk - inte bara en.

En gemensam plan för ditt barn

Tillsammans fokuserar på det som är positivt och tar fram en plan för det fortsatta arbetet. Vilka styrkor finns? Hur kan vi förstärka dem? Alla kan bidra i arbetet. Behoven hos barnet eller ungdomen styr.

I planen beskriver vi vad ditt barn eller din ungdom ska få för stöd. Det kan till exempel vara:

 • Stöd till föräldrar eller vårdnadshavare.
  Det kan till exempel handla om samtal om tider, regler och gränsdragning. Det finns också olika kurser du som är förälder kan gå.
 • Läxläsning.
  En plats att göra läxorna på är viktigt om det är svårt att få ro eller plats hemma. Det kan också vara en vuxen som ger stöd med läxläsning efter skolan
 • Samarbete vid brott.
  Polisen kan hjälpa till att uppmärksamma om ditt barn eller din ungdom umgås i mindre bra miljöer. Polisen bidrar med att synliggöra brott och varningssignaler. Målet är att skapa en positiv utveckling
 • Hjälp att hitta en fritidsaktivitet.
  Ditt barn eller din ungdom kan få mycket glädje i en regelbunden fritidsaktivitet.
 • Hjälp att sluta med droger.
  Du behöver godkänna att sekretessen bryts

För att samarbetet i SSPF ska fungera behöver du som är förälder eller vårdnadshavare godkänna att sekretessen mellan myndigheterna bryts. Då kan myndigheterna dela information om ditt barn eller din ungdom

Kontaktuppgifter

Vill du veta mera om arbetet med SSPF går det bra att kontakta koordinator Anna Pettersson anna.pettersson@svenljunga.se 0325- 182 80

När det är bekymmersamt i familjen påverkas alla. Ofta har barn många tankar och frågor kring det som sker i familjen. Stödgruppen är till för barn från 5 till 12 år som har någon i sin närhet med någon form av beroendeproblematik.

I stödgruppen möter barnet andra barn i liknande situation för att känna sig mindre ensam. Vi pratar om hur förälderns situation påverkar hela familjen. Vi pratar även om hur barnen kan bli avlastad skuld och skam genom att dela tankar, känslor och erfarenheter med gruppen. 

I gruppen får barnen ha roligt med andra i en miljö där de kan vara sig själv. De får möjlighet att prata om de vill och vågar prata om jobbiga saker. Det finns alltid med vana stödpersoner om barnen vill ha stöd att prata i gruppen eller enskild. 

Stödgruppen för barn träffas i sociala stödteamets lokaler, Stationsgatan 1 i Svenljunga tätort. Gruppen träffas fem tisdagar i rad, klockan 14.00 till 15.30. Barnen får fika eller mellanmål. Att delta är kostnadsfritt och frivilligt. Vid behov kan vi hämta och lämna barnet efter överenskommelse.  

Anmäla sker via webbformuläret du ser här nedan.

Anmälan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig med information om när nästa grupp startar.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Barnahus Älvsborg är en verksamhet där socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samverkar kring barn som misstänks vara utsatta för brott.

Vad händer på ett barnahus?

På ett barnahus samarbetar socialtjänsten, sjukvården, polis, och åklagare gemensamt för att barn som utsätts för våld eller övergrepp, får ett tryggt, samordnat och rättsäkert bemötande.

Arbetsmodellen underlättar och effektiviserar handläggningen och stärker barnets skydd.

Syftet med Barnahus Älvsborg är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Ungdomar som har eller som riskerar att hamna i missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar kan få hjälp på öppenvårdsmottagningen Mini-Maria. Mottagningen finns i Borås och vänder sig till ungdomar upp till 21 år samt deras anhöriga.

Vad gör Mini-Maria?

Mottagningen är en verksamhet där personal från hälso-och sjukvård och socialtjänst dagligen jobbar tillsammans i syfte att stötta unga och deras familjer i frågor som rör missbruk.

På Mini-Maria finns socionomer, sjuksköterskor, psykolog och läkare som arbetar tillsammans. En central utgångpunkt på mottagningen är att stödet och behandlingen ska involvera både ungdomen och hens familj. Mini-Maria jobbar proaktivt och vill nå ungdomar och deras familjer i ett tidigt skede av risk- och missbruk, möta de ungas behov och skapa förutsättningar för en god livskvalitet.

Var finns mottagningen?

Mini-Maria har sin huvudmottagning på Österlånggatan 64 i Borås.

Ungdomar och deras familjer kan ta en egen direktkontakt med mottagningen Länk till annan webbplats. och det krävs ingen remiss eller bistånd för att påbörja en kontakt. Stödet är kostnadsfritt. Mini-Maria erbjuder information, stöd och behandling och vård som utgår ifrån den unges behov. Personalen har tystnadsplikt.

Mottagningen erbjuder samtal, drogtester och medicinsk och psykologisk behandling och Mini-Maria kan även erbjuda konsultativa insatser till andra professionella som kan vara nödvändiga.

Du får kontakt med Mini-Maria på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på telefonnummer 010-435 95 40

Är du 13 till 24 år gammal och vill påverka din fritid och framtid?Välkommen att kontakta oss! Vi kan tillsammans med dig som ungdom testa på, prata om, eller skapa möjligheter kring vad som är viktigt för dig för att du ska må bra. Du kan träffa Matilda och Lena som jobbar med projekt SVUNG (Svenljungas unga) själv eller tillsammans med andra unga i grupper.

Aktiviteter

Vi anordnar aktiviteter i både öppna och slutna grupper. Om du är nyfiken på en av dessa och skulle vilja delta – eller om du saknar en särskilt grupp – hör av dig. Dessutom anordnar vi också aktiviteter på skolan eller andra platser och tillfällen där ungdomar finns. Några exempel:

 • Regnbågslabbet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett samarbete med RFSL Sjuhärad och en grupp som fokuserar på HBTQI perspektiv. Ibland blir det spel och pyssel eller filmkväll med snacks. Välkommen att delta!
 • Demokratisatsningen består av inflytande café och vi är med i arbetet som Ung i Svenljunga Öppnas i nytt fönster. och folkhälsostratgen gör med Lokal Uppföljning av Ungdoms Politiken (LUPP) som genomförs i enkätform på högstadiet i oktober.
 • YAM (Youth Aware Of Mental health) är ett förebyggande arbete på gruppnivå om psykisk hälsa. Detta genomför vi i årskurs 8.
 • Några högstadieelever börjar sin dag med frukost i Tornhuset till olika samtalsteman med Lena och Matilda. Det är en sluten grupp där högstadiet på Mogaskolan har valt ut deltagare. Vårens frukostgrupper avslutade vi med ett besök på Stallyckan med bland annat hästridning, fika, skötsel av hästarna, mys med kaniner och getter.
 • Under första skolveckan för höstterminen hade vi en tipspromenad på högstadiet som handlade om den nya enheten på kommunen: BUS (Barn och Unga i Svenljunga). Det var hela 191 stycken som deltog och det är alltid lika roligt att få möta så många ungdomar!
 • Vi håller också i ungdomsgrupper med fokus på meningsfull fritid, anpassad grundskola och en grupp om livskunskap tillsammans med ungdomscoacher från arbetsmarknadsenheten.

Stöd till ungdomars studier, fritid och framtidstro

Med projekt SVUNG (Svenljungas unga) satsar vi under tre år på unga i åldern 13 till 24. Målet med projektet är bland annat att du som ungdom ska klara av dina studier, komma in på arbetsmarknaden men också känna framtidstro och känna att du kan påverka. Det är stora och breda mål. Projektet kompletterar och utvecklar det arbetet som redan görs dagligen i kommunen genom exempelvis skolor, arbetsmarknadsenhet, fritidsledare, lovaktiviteter och socialtjänsten.

Ett mål med projektet är att du som ungdom ska ha god närvaro i skolan och känna dig trygg i din skola. Dessutom vill vi ge dig stöd att känna att du kan påverka dina livsval och ha något att göra på din fritid som är viktig och meningsfull för dig. Alla våra mål kan också bidra till att du mår bättre!

En stor del i arbetet just nu är att metodutveckla, utforma nya rutiner samt samverka med många olika parter för att hitta gemensamma utvecklingsområden.

Projektet finansieras av ESF (Europeiska socialfonden).

Har du en fråga eller ett förslag?

Vi som jobbar i projektet har våra lokaler i Tornhuset vid torget i Svenljunga tätort. Du kan höra av dig till oss direkt via e-post eller telefon (kolla under rubriken Kontakt), via kommunens sociala medier eller Kontaktcenter eller delta i några av våra aktiviteter, exempelvis regnbågslabbet.

Vi har bland annat erfarenhet av att jobba i skolan med sociala frågor och har stort engagemang för dig som ungdom. Du är viktig! Precis som till exempel en rektor eller skolkurator så har vi som jobbar i projektet tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

.

Uppdaterad: