Tillbaka till startsidan

Du är här:

Kamerabevakning

Vi förvaltar bevakningskameror monterade i och i anslutning till fastigheter där kommunal verksamhet sker och där det är nödvändigt som en del av det brottsförebyggande arbete. Om det sker kamerabevakning på en plats framgår detta av lättillgänglig och tydlig skyltning på platsen. På denna sida får du reda på hur vi behandlar dina personuppgifter om du blir filmad med någon av våra uppsatta bevakningskameror.

Beskriver min bild

Vem behandlar dina personuppgifter?

Den nämnd som förvaltar bevakningskameran är personuppgiftsansvarig för den aktuella kamerabevakningen. Det innebär att det är olika personuppgiftsansvariga beroende på bevakningskamerans placering.

Om en bevakningskamera är monterad i en av våra gemensamma lokaler så är kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker med denna kamera.

Om en bevakningskamera däremot är monterad i anslutning till en kommunal skola så är och barn- och utbildningsnämnden personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker med denna kamera.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De av dina personuppgifter som behandlas i samband med vår kamerabevakning är den filmsekvens i det bevakningsmaterial i vilket du förekommer i anledning av att du rört dig inom det kamerabevakade området.

Varför behandlar vi uppgifterna?

Svenljunga kommun använder material från kamerabevakning i syfte att minska brottsligheten genom att förebygga, upptäcka och hantera brott och andra oegentligheter, samt att säkerställa trygghet inom kommunen.

Rättslig grund

Personuppgifterna behandlas på grund av att behandlingen är nödvändig för att Svenljunga kommun ska kunna fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Lagringstid

Material från kamerabevakning raderas efter 30 dagar.

Utlämning av personuppgifter

Den personal inom Svenljunga kommun som behöver ta del av personuppgifterna för ändamålet har tillgång till dem.

Dina personuppgifter kan behöva lämnas ut i enlighet med Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400), eftersom material från kamerabevakning utgör allmän handling. Vi gör alltid en sekretessprövning av allmänna handlingar innan vi lämnar ut dessa.

Vi kan också i vissa fall lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för ändamålet eller om det krävs för att följa svensk lag eller myndighetsbeslut.

Vi kan också behöva lämna vidare dina personuppgifter till

  • Annan nämnd i Svenljunga kommun om det är nödvändigt för ändamålet med insamlingen.
  • Ett anlitat personuppgiftsbiträde, till exempel en leverantör som utför uppgifter åt oss.
  • Polisen eller annan myndighet om det krävs för att följa svensk lag eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter Svenljunga kommun behandlar om dig. För närvarande kan du inte begära ett registerutdrag via vår e-tjänst. Vill du begära ett registerutdrag kan du skriva ut och fylla i vår blankett för begäran om registerutdrag Pdf, 134 kB, öppnas i nytt fönster. och lämna in till vårt Kontaktcenter. Blankett finns också att hämta ut i kontaktcenter. Kom ihåg att ta med dig din legitimation för att vi ska kunna säkerställa att vi lämnar uppgifterna till rätt person.

Om du anser att de uppgifter som vi behandlar på något sätt är felaktiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. I vissa fall kan vi ta bort uppgifter om dig, men vi får inte ta bort personuppgifter som ingår i allmänna handlingar som ska arkiveras. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Förutsättningarna för rätten att kräva sådan begränsning framgår av Artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Om du anser vi behandlar dina personuppgifter i strid med EU:s dataskyddsförordning så bör du informera oss om det snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss eller vårt dataskyddsombud. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten på 08-657 61 00 eller imy@imy.se

Frågor?

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan också kontakta våra dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att vi som organisation följer dataskyddsregelverken.

E-post: dso@borasregionen.se
Magnus Blomqvist, telefon: 070-948 78 36
Dan Bodin, telefon: 070-948 73 31

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: