Tillbaka till startsidan

Du är här:

Våra byggprojekt

På denna sida kan du följa våra olika byggprojekt, exempelvis gång- och cykelleder, marksanering, den nya återvinningscentralen och mycket mer.

spade i jorden, bredvid spaden finns det små växter som gror

Våra pågående byggprojekt

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi inte bygger bostäder eller industrilokaler, detta gör vårt kommunala fastighetsbolag Svenbo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunen har genom åren tagit del av många synpunkter och klagomål rörande Boråsvägen och dess trafiksituation. Därför har politiken fattat beslut om att bygga om gatan för att utforma en tryggare och säkrare trafikmiljö med en gång- och cykelväg längs med hela gatans västra sida.

Projektet var uppdelat i två etapper där den sista etappen slutfördes i december 2022. Det som kvarstår är en del målning av asfalt som vi gör inför våren 2023.

Överlida och Mjöbäck ligger cirka fyra kilometer från varandra längs med länsväg 154 i södra delen av Svenljunga kommun. Mycket pendling sker mellan dessa samhällen, bland annat för arbete och inhandling. Idrottsplatsen för båda orterna, med framförallt fotbollsträning för barn i alla åldrar, ligger mitt emellan samhällena.

Vem gör vad?

För att skapa en säkert och lugnt alternativ för gångare och cyklister som vill ta sig mellan de båda samhällena har kommunen iordningställt den gamla banvallen från Mjöbäck ut till Draglycke vid länsväg 154. Trafikverket ansvarar för den sträcka som kvarstår från banvallen och fram till Överlida, eftersom den kommer att gå längs med deras väg.

Tidplan

Kommunens del på banvallen blev färdig våren 2020. Trafikverket kommer att detaljprojektera under våren 2023. Trolig byggstart för projektet är senhöst 2023 eller våren 2024.

Våren 2022 byggde vi en gång- och cykelled från Ambjörnarpsvägen och över golfbanan på Kinds Golfklubb. Ambitionen är att bygga en anslutning från golfbanan till väg 156 mot Horsakulla för att ansluta till nya sträckningen av sjuhäradsrundan.

Sanering av före detta Skandinaviska Päls AB

Marksaneringen av före detta Skandinaviska Päls AB är avslutad sedan mitten på juni 2018. Fastigheten ligger central i Svenljunga tätort, bakom Skene Järn Svenljunga. Arbetet har gått bra och vädrets makter har varit med oss under 2017 när våra stora schakter har varit öppna. Området var färdigsanerad i oktober 2017 med efterföljande besiktning samt slutrapportering i januari 2018.

Vi tackar entreprenören Br. Sandhs och konsulterna Structor Miljö Väst samt Tyrens för ett mycket gott samarbete. De djupliggande föroreningar i källområde 3 har åtgärdats med In-Situ behandling under maj-juni 2018, i detta område kommer provtagning ske under 4 år för att säkerställa att föroreningarna gradvis avtar.

Sanering av ån Ätran

Under hösten 2021 utförde vi de sista delarna i saneringsarbetet gällande Ätran nedströms gångbron. Vi har återställt med erosionsskydd av natursten. I början av 2022 stod det klart att den In-Situ behandling av djupare föroreningar uppströms gångbron har nått åtgärdsmålet efter 4-års behandling. Det innebär att vi kan ta bort spont och släntning kan ske. Under maj och juni 2022 utförde vi en geoteknisk utredning inom In-Situ behandlingsområdet.

Vattendom för Östra Frölunda vattentäkt

Vi ska söka tillstånds för att leda bort grundvatten ur en befintlig uttagsbrunn på fastigheten Frölunda 4:18 i Östra Frölunda. Ansökan omfattar också rätten att behålla den befintliga brunnen och utföra en kompletterande brunn inom 45 meter från befintliga brunnen inom området angivet för ledningsrätt. Syftet med en kompletterande brunn är att öka vattentäktens livslängd och för att öka säkerheten i vattenförsörjningssystemet.

Vi har därför tagit fram ett Underlag för samråd Pdf, 393 kB, öppnas i nytt fönster. och ett följebrev Pdf, 274 kB, öppnas i nytt fönster..

Syftet med samrådet är att informera enskilt berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter om verksamheten och ge möjlighet för att inkomma med synpunkter inom den givna tiden nedan. En samrådsredogörelse kommer att upprättas efter detta samråd. Samrådsredogörelsen blir beslutsunderlag för Länsstyrelsen för att bedöma om verksamheten innebär betydande miljöpåverkan eller inte.

Du har möjlighet att yttra dig över förslaget fram till den 10 april 2023, via e-post till kontakt-personerna nedan eller via post, märk yttrandet ”Ö. Frölunda vattentäkt”.

Kontakt
Karina Mc Conell, VA-ingenjör
0325-181 91, karina.mcconell@svenljunga.se

Anders Kjellberg, VA-chef
0325-180 12, anders.kjellberg@svenljunga.se

Postadress:
Vatten och avlopp
Svenljunga kommun
512 80 Svenljunga

Synpunkter

Har du synpunkter på några av våra byggprojekt? Lämna synpunkter på vad som varit bra och vad som kan förbättras. Använd formuläret på sidan för synpunkter, kom ihåg att tala om vilket byggrojekt det gäller.

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: