Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Medborgarundersökning

Hur upplever våra invånare skolan, äldreomsorgen, vägar och kommunikationer? Hur ser de på möjligheten till inflytande i kommunen? Vad tycker de om kommunen som en plats att leva och bo på?

Så här genomförs Medborgarundersökningen

Undersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Den görs i regel under hösten med några års mellanrum. Resultat och jämförelser med andra kommuner kan du ta del av här nedan.

Den senaste medborgarundersökning genomfördes under hösten 2023. Då tillfrågades drygt 1000 slumpmässigt utvalda invånare i Svenljunga kommun från 18 års ålder. Undersökningen kunde besvaras antingen som en webbenkät eller en pappersenkät. Nästan 38 procent (381 personer) valde att besvara enkäten, vilket är något bättre än de flesta andra kommuner som deltog.

Parallelt med SCB:s undersökning kunde de som ville besvara en digital enkät på Svenljunga.se med liknande frågeområden som medborgarundersökningen. Det var oväntat många som valde att svara (173 inlämnade svar) och det är vi tacksamma för. Svar och kommentarer jämför vi med resultaten från SCB:s medborgarundersökning och får då ett ännu bättre underlag för förbättringar.

Sammanställning av medborgarundersökningen på Svenljunga.se Pdf, 223 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultat från senaste medborgarundersökningen 2023

SCB har arbetat om undersökningen och därför är det svårt att jämföra resultaten på övergripande nivå med tidigare år. De frågor som ställs på samma sätt är fortfarande jämförbara med tidigare år.

Enkäten är omfattande och bestod av 128 frågor och uppdelad i områdena:

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Allmänna frågor om kommunen

Det är viktigt att vara försiktig i bedömningen av resultaten, eftersom undersökningen bygger på ett urval av befolkningen. .

Du får en bra överblick av Svenljungas resultat i jämförelse med andra kommuner på Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Några slutsatser från Medborgarundersökningen:

 • En stor andel känner sig trygga utomhus när det är mörkt ute i jämförelse med andra kommuner i Sverige. Det visar att det är ungefär lika tryggt/otryggt här som i de flesta andra kommuner.
 • Kommunen är bra på att informera vid samhällsstörningar i jämförelse med andra kommuner i Sverige.
 • Många upplever att de har möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen i jämförelse med andra kommuner i Sverige.

Många är nöjda med:

 • Att det är tyst och lugnt i boendemiljön (sammanfaller med enkäten på Svenljunga.se
 • Skötsel av badplatser i kommunen och andra offentliga miljöer (sammanfaller med enkäten på Svenljunga.se)
 • Förskolan
 • Möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar
 • Bemötandet vid kontakt samt möjlighet att få svar på frågor med tjänsteperson i kommunen

Många är missnöjda med:

 • Polisens närvaro i kommunen (sammanfaller med enkäten på Svenljunga.se)
 • Kollektivtrafiken (sammanfaller med enkäten på Svenljunga.se)
 • Möjlighet till eftergymnasiala studier (sammanfaller med enkäten på Svenljunga.se)
 • Service utanför kommunens centralort

 

Medborgarundersökningen har genomförts under flera år. Den görs i regel under hösten för att resultaten ska vara jämförbara. Resultat och jämförelser med andra kommuner kan du ta del av här nedan.

 

Resultat 2020

Del A

Resultatet blev ett index 51, vilket är en förbättring även om gränsen för nöjd går vid 55. 24 procent av medborgarna i Svenljunga kommun kan starkt rekommendera andra att flytta till kommunen.

Rekommendation för det fortsatta arbetet: Förbättringar av fritidsmöjligheter, bostäder samt trygghet kan höja helhetsbetyget.

Del B Nöjd-medborgar-index - NMI (kommunens olika verksamheter).

Indexet blev 48 och det ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Gränsen för nöjd går vid 55. Betygsindexet för bemötande och tillgänglighet blev 58 i Svenljunga kommun.

Rekommendation för det fortsatta arbetet: Förbättringar av idrotts- och motionsanläggningar, grundskolan, miljöarbete samt äldreomsorgen kan höja helhetsbetyget.

Del C Nöjd-inflytande index - NII (medborgarnas inflytande i kommunen).

Resultatet blev ett index på 36, gränsen för nöjd går vid 55. Vi noterar ändå en förbättring jämfört med tidigare år (32). Jämfört med 2017 har frågeområdet Information fått högre betygsindex.

Rekommendation för det fortsatta arbetet: Främst förbättringar inom frågeområdena förtroende och påverkan kan höja helhetsbetyget.

Medborgarundersökningen 2020 Pdf, 843 kB.

Resultat 2017

Sammanfattningsvis visar inte resultaten på några större förändringar jämfört med 2015, men i jämförelse med 2013 har vi förbättrat oss på alla områden, även om det är i ganska blygsam omfattning.NRI: Resultatet blev ett index 49, vilket är en förbättring. Frågeområden som vi bör prioritera är: Bostäder, kommunikationer och fritidsmöjligheter.

NMI: De verksamheter vi bör prioritera för att nå bättre resultat är: miljöarbete, äldreomsorg, gång- och cykelvägar samt grundskolan.

NII: Vi noterar en förbättring när det gäller möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker. Områdena förtroende och påverkan bör prioriteras framöver. Medborgarundersökningen 2017. Pdf, 791 kB, öppnas i nytt fönster.

Resultat 2015

Medborgarna anser att möjligheten till inflytande i kommunen har ökat sedan 2013.Vid undersökningen 2013 var "nöjdhetsindexet" 29 och 2015 ökade det till 35. Ett förbättringsområde är till exempel vår information, både på webben och i sättet vi kommunicerar.

Fler förbättringsområden hittar vi inom trygghet och fritidsmöjligheter där vi har lägre resultat i jämörelse med andra kommuner i samma storlek. Svenljungas index visar ändå en förbättring från 2013.
Kommunens olika verksamheter: Index inom detta område blir 49 jämfört med 43 i undersökningen 2013 men det är ändå låga resultat jämfört andra kommuner. Medborgarundersökningen 2015. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Resultat 2013

Sammanfattningsvis är deltagarna i undersökningen nöjda med grundskolan, våra gång- och cykelvägar och kulturutbudet. Däremot vill de ha bättre möjligheter att påverka, fler fritidsmöjligheter och ett ökat miljöarbete. Medborgarundersökningen 2013. Pdf, 990 kB, öppnas i nytt fönster.

.

Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg, 0325-183 70

Uppdaterad: