Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Barn i behov av extra stöd

En del barn och elever behöver mer stöd än andra för att utvecklas eller klara skolarbetet. Behoven av stöd kan ha olika orsaker. Ibland behövs extra anpassningar eller extra stöd under en kortare eller längre tid.

ett litet barn som håller sin mamma eller pappa i fingret

Har ditt barn särskilda behov av mer stöd?

Om du känner att ditt barn behöver hjälp och stöd, utöver det arbete som sker på förskolan eller skolan, ska du ta kontakt med rektor.

Vilken typ och omfattning av stöd som behöver sättas in beror på vad förskolan, skolan, eleven och vårdnadshavarna kommer fram till.

Vilket stöd finns?

Varje barns behov och förutsättningar styr vilken insats som passar bäst.

Det är rektor i förskola eller skola som bedömer när barn eller elev behöver särskilda stödinsatser. Förskolan arbetar med pedagogisk handlingsplan. Skolan arbetar med åtgärdsprogram.

Du som vårdnadshavare och elev har möjlighet att vara med när handlingsplan/åtgärdsprogram tas fram. 

En pedagogisk utredning som dels kartlägger och analyserar lärandemiljön, dels utreder barnets eller elevens förutsättningar och behov, ska ligga till grund för de insatser som beskrivs i en handlingsplan/ett åtgärdsprogram.

Om åtgärdsprogrammet inte gör att elevens situation blir bättre kan rektor besluta om att göra en utredning med vårdnadshavarnas medgivande.

Handlingsplanen/åtgärdsprogrammet ska beskriva vilka behov barnet eller eleven har och hur de ska tillgodoses. Det ska även framgå hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Specialpedagogisk verksamhet har en främjande, förebyggande och stödjande roll. Det förebyggande arbetet syftar till att skapa, att utveckla och anpassa lärmiljöer så att alla barn och elever kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Specialpedagogen kan fungera som ett stöd för övriga pedagoger, finnas som ett stöd i barngruppen och klassen eller stötta ett enskilt barn eller elev.

Specialpedagogerna kontaktas genom rektor.

I första hand ska stödet ges i elevens vanliga undervisningsgrupp på förskolan/skolan.

.

Helena Lundgren, Chef elevhälsan, 0325-182 24

Uppdaterad: